תוכן עניינים

עמוד:3

תוכןעניינים הקזעה 7 מטרות יחידת ההוראה 7 אוכלוסיית היעד 8 מבנה יחידת ההוראה 8 חשיבות יחידת ההוראה להכשרת מורים 9 הבהרות של נוהל וארגון 11 0 רק - 1 טכוא . טהי שפהי 13 f ao f o > / n שפה - הלכה ומעשה 13 מאפייני שפת אנוש 15 השותפים באירוע תקשורתי 17 חמשת התחומים הנכללים בידע השפתי 18 ( 1 ) תורת ההגה [ פונולוגיה ] ( 2 ) 19 תורות הצורות [ מורפולוגיה ] 20 ( 3 ) תחביר [ סינטקס ] ( 4 ) 21 תורת המשמעים [ סמנטיקה ] 23 הקשר בין תחביר וסמנטיקה ( 5 ) 25 השימוש בשפה [ פרגמטיקה ] 26 המשלב 28 הטקסט 29 סיכום 31 פר > ן - 1 טודליגז הטסכיריס את רכישת השפה אעל ילדיס 35 p n D 6 JJC / הגישה ההתנהגותית [ ביהויוריסטית-אמפיריציסטית ] 37 גישת היכולת הלשונית המולדת 39 המודל הקוגניטיבי [ הקונסטרוקטיביסטי ] 43 הגישה החברתית-תקשורתית 47 [ SOCIOLINGUISTIC THEORY ] גישת הרשתות העצביות 50 [ CONNECTIONISM ] סיכום 52 - ) 0 רק התפתחות השפה והדיכגר כשגת החייס הראשתה / ט ' ^ ל , > 3 ר 57 שלב השמעת הקולות [ הווקליזציה ] מלידה ועד גיל ארבעה חודשים 59 השמעת קולות מלידה ועד גיל חודש 59 השמעת קולות מגיל חודש ועד גיל שלושה-ארבעה חודשים 60 שלב המלמול 66 [ BABBLING ] מלמול מגיל שלושה חודשים ועד גיל שישה חודשים 66 מלמול מגיל שישה חודשים ועד גיל 12-10 חודשים 68

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר