תוכן העניינים

עמוד:4

פרק ח המנהל הכלכלי : מסגרת ובעיות יסוד 64 מבוא , 64 מנהל כלכלי 64 י הקונטקסט הכלכלי של המנהל הקולוניאלי ; 66 התקציב הקולוניאלי ; תהליכי אישור ומנגנון הפיקוח ! 67 הדיווח _ הכספי ' 69 דפוסי המנהל הכספי והתקציב הארץ ישראלי ; 71 הערות מסכמות ג 7 פרק ט המנגנון הכלכלי והכנסות המדינה 77 מבוא 177 התפתחות המערכת בין שתי מלחמות העולם -, 78 סוגיות ארגוניות : 80 מדיניות המכס וההגנה על המוצר המקומי ; 81 מנגנון המשק המלחמתי ; 82 מס הכנסה ; 83 לשאלת "עושרה" של ממשלת ארץ ישראל 84 י הערות מסכמות 86 פרק י שירות המדינה : מנהל המנגנון הממשלתי 88 מבוא 188 הרקע הקולוניאלי ; 88 עיצוב דפוסי מנהל מנגנון ממשלתי בתקופת המנדט 189 שכר ודירוג ' 92 יחסי עבודה ; 101 ההתפתחות לקראת שירות מריטוקרטי ; 103 הערות מסכמות 105 פרק יא המנגנון הממשלתי : ההיבט הלאומי דתי 107 הייצוג הלאומי דתי במנגנון הממשלתי הסדיר ; 109 הערות מסכמות 116 פרק יב מערכת המשפט 118 מבוא ? , 118 הדפוס הקולוניאלי הבריטי ועקרון הפלורליות המשפטית ; 118 הרקע , 121 היועץ המשפטי ותהליך החקיקה ; 122 מערכת בתי המשפט ; 125 בעית הסגל והרכבו : 128 מערכת המשפט והתמורה הכלכלית חברתית 134 י מערכת המשפט והמנהל ! 136 היישוב היהודי ומערכת המשפט הממשלתית ; 137 הערות מסכמות 139 פרק יג המשטרה 140 מבוא 1 140 הרקע הקולוניאלי 140 ו ייסוד משטרת המנדט ; 143 מאורעות תרפ"ט והרפורמה r 147 התפקוד השגרתי של המשטרה ; 149 הסקציה הבריטית במשטרת ארץ ישראל ; 152 היישוב ומשטרת המנדט ; 155 המשטרה בתום תקופת המנדט , 158 הערות מסכמות 159 פרק יד חינוך 161 מבוא ; 161 הרקע הקולוניאלי ; 161 יסודות החינוך הציבורי בממשלת המנדט ; 163 מבנה מחלקת החינוך הממשלתית 166 , חינוך ציבורי לא ממשלתי והמערכת העברית ; 170 כלי המדיניות ואמצעי ההשפעה שבידי הממשלה ; 174 הערות מסכמות 177

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר