הקדמה קרימינולוגיה במקומותינו מדע רחב־גבולות או שעטנז רב־תחומי?

עמוד:11

מתוך האירוע הנדון אפיונים שמציבים אותו כמקרה פרטי של כלל או עיקרון . זאת , באמצעות מדידה שאמורה להיות אובייקטיבית ככל האפשר , כלומר , בת שחזור . מנקודת ראות של צרכני ידע , תוצרי דגימה עיתונאית נבחנים על פי יכולתם לעורר עניין בקרב הציבור הרחב , ואילו תוצרי דגימה מדעית נושאים צביון משעמם , נטול ססגוניות וריגושים ( למעט מקרים שבהם ידע מדעי מעובד לצורך פרסום בעיתון . ( ככלל , הצירים חד פעמיות-כלליות וסובייקטיביות-אובייקטיביות הוצעו כאן כאמות מידה להבחנה בין ידע עיתונאי לידע אקדמי . רווח לי כאשר בדיקת מצאי שערכתי באותה תקופה העלתה שרוב הידע שהוצע לתלמידי מחלקתנו אופיין בשימת דגש בכלליות ואובייקטיביות . ניתן לראות בכך שתי בשורות , טובה ורעה : מחלקתנו עוסקת בקרימינולוגיה בעיקר מהיבט אקדמי ; אולם לפיכך , החומר הנלמד אינו עולה בקנה אחד עם ציפיה לסנסציות . ראוי לציין שני סייגים : ( 1 ) שיעור משעמם אינו מוצלח בהכרח מבחינה אקדמית ; גם חומר בעל מקדם משמעותי של חד פעמיות וסובייקטיביות אפשר להעביר בצורה משעממת . ( 2 ) שיעור מעניין אינו בהכרח גרוע מבחינה מדעית ; ניתן להעביר חומר אקדמי בצורה חווייתית המגרה דמיון וחשיבה . אולם הדגשת יסודות חווייתיים קונקרטיים של סוגיות קרימינולוגיות כרוכה בסוג אחר של סטייה מעיסוק מדעי בעבריינות ובסטייה חברתית , כפי שנובע מהכתוב להלן . " עבריינים וסוטים" או "עבריינות וסטייה" לצד הקורסים שעסקו בסטייה חברתית , בעברות ובעבריינות , מצאתי גם כאלה שהתמקדו בבני אדם המאופיינים כ"נשאים" של תופעה קרימינולוגיה , לדוגמה נשים מוכות . האם מושא החקירה שבכאן הינו נשים שהוכו , גברים שהיכו , הצמד מכה-מוכה , אותן נשים שהתקבלו למעון לנשים מוכות , או אולי אלה שמקרה הכאתן התפרסם בעיתונות ? ומה עם נשים וגברים שקיימת אצלם הנעה ( נטייתית או נסיבתית ) תוקפנית או קורבנית , ואשר אינם מעורבים באירועי אלימות או שאין תיעוד לכך שהיכו או הוכו ? זיהוי אשה כמוכה אינו מובן מאליו . הוא תלוי , בין היתר , בהגדרת תוקפנות ואלימות ( ניתן לעיין בחיבור שכתבתי [ וולף , . ([ 1985 זיהוי כזה מתבצע בהקשרים שונים על ידי נושאי תפקידים חברתיים שאינם אמונים על הגדרה מוסכמת של אלימות ושל קורבנות ( ראוי לעיין בניתוחים ביקורתיים , כדלקמן : . ( Douglas , 1967 , pp . 189-190 ; Taylor , Walton & Young , 1973 , p . 11 רלוונטית לכאן המשגת קורבנות כמושפעת ממטרות חברתיות ופוליטיות ומיחסי גומלין חברתיים ( לדוגמה : . ( Blumer , 1969 ; Holstein & Miller , 1993 סילבוס שמתמקד בנשים מוכות עלול , שלא בטובתו , להיגרר לעיסוק בנשים ספציפיות באופן שיבליט מקרים יוצאי דופן . אומנם , מגמה זו מקורה בחקירת החוקיות שמאחורי הכאת נשים או שמאחורי בחירה בכאלה שמתאימות לרטוריקה כלשהי ; אולם עלולות להיכרך בה מספר בעיות , במיוחד זיקה פרדוקסלית לפרקטיקה עיתונאית , שגם היא עוסקת . case studies ^ שקידה על תיאור והסבר מדעי של מקרה פרטי , ללא השוואה למקרים אחרים ותוך הזנחת הדרישה המדעית לכלליות ( ראה לעיל , ( יכולה להוביל לכך שכל מקרה יוסבר באמצעות מכלול מגוון של היגדים פרוגרמטיים . כל מכלול כזה עלול להיות שונה במידה בלתי מבוקרת מהמכלול ששימש להסברת מקרים פרטיים אחרים . עלול להיווצר ידע שמאופיין בהמשגה פרטית של אירועים פרטיים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר