מבוא: תמורות במנהיגות החרדית בישראל ובמקורות סמכותה

עמוד:10

משלב של ביסוס הסמכויות והמנהיגות הכריזמטית , שעיצבו מייסדיה עם המעבר מיישוב למדינה , לשלב של היווצרות סמכויות חדשות שמקצתן מאתגרות את המנהיגות הבראשיתית ואת ההיררכיות הקיימות ומקצתן מאזנות ומשלימות אותה . ההשתרשות , ההתמסדות והזליגה של הזרם המרכזי בחברה החרדית - בשונה מהמחנה האנטי ציוני התקיף בחברה זו , המרוכז בעיקרו סביב "העדה החרדית" - אל תוך המרכז הישראלי התרבותי והפוליטי , מאפשרות גם שילוב של מבני דעת דתיים או תיאולוגיים עם מבני דעת מודרניים שבעבר נראו סותרים ולפיכך מאיימים על אושיותיה של החרדיות . כך נוצרות יצירות היברידיות וסינקרטיות המציבות אתגר לסמכויות הדתיות החרדיות המקובלות , והדברים ניכרים במוקדי חיים רבים שהסדירה הקהילה ובהם יחסי מגדר , עבודה , רפואה , גוף , אתניות , תקשורת , ספרות וחינוך . המסגרת המחקרית הנדרשת בניסיון להתחקות על הופעתם וצמיחתם של דפוסים שונים של מנהיגות וסמכות בחברה החרדית , מתבססת על שלושה תחומים : המחקר החברתי , המתמקד במנהיגות ובסמכות - תחום ענף שיסודו במובנים רבים במחקריו של מקס ובר ; חקר מנהיגויות וסמכויות בקרב קבוצות פונדמנטליסטיות , שהולך ומתפתח בשנים האחרונות ; וחקר החברה החרדית בישראל , שמשנות השבעים של המאה ה 20 צבר תאוצה והתרחב מאוד . עוד עניין העולה באופנים שונים בקובץ , אם כי לא נעסוק בו במבוא , הוא הזיקה בין תהליכים ותמורות המתרחשים במוקדי מנהיגות וסמכות בחברה כישראל לבין אלה המתרחשים בחברה החרדית . מטרתו של מבוא זה היא אפוא לחדד את חשיבותם ותרומתם הפוטנציאלית של תחומי דעת אלו להבנת צמיחתן והתפתחותן של מנהיגויות משנה ושל מקורות סמכות שונים מאלו המקובלים בחברה החרדית בישראל . לאחר הצבת המסגרת ועוגניה המחקריים , נציג את תרומתם של המאמרים המכונסים בספר למסגרת זו . מאחר שזהו כאמור ניסיון ראשון מסוגו לרכז מאמץ מחקרי סביב הנושאים האלה , אנו מקווים שספר זה יקדם את הדיון בהם ויעורר את מודעותם של הקוראים בו לפוטנציאל המחקרי הרב הטמון בהם ולחשיבותם להבנת התמורות המתרחשות בחברה החרדית בישראל בדור האחרון . כמו כן אנו מקווים שתיפתח לפני הקוראים האפשרות לראות את גילוייהם של התהליכים האלה ואת ביטוים במקרים אחרים של התעוררות ותסיסה דתית , אגב השוואה לנעשה בקרב קבוצות פונדמנטליסטיות אחרות , ולעמוד על השפעותיהם האפשריות הן על הקבוצות עצמן והן על הקבוצות הסובבות אותן .

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר