תשובות הרמב"ם

מתוך:  > תשובות הרמב"ם

עמוד:ב

ראשי החברה הועד הפועל בישראל ( ירושלים ) אפרים אלימלך אורבך יושב ראש שרגא אברמסון , אברהם שלמה הלקין נפתלי וידר . יעקב זוסמן . עזרא פליישר ישראל משה תא שמע מזכיר חברי הכבוד מלאכי בית אריה . ירושלים שמואל סירא . פריז זאב בךחיים , ירושלים אליעזר הלוי פינקלשטיין . ניו יורק משה גרינולד . מילכרון שלמה פרייהוף . ניו יורק דכ היימן . ירושלים יוסף קאפח . ירושלים יצחק טברסקי , כרוקליין אפרים קופפר . ירושלים שלום טואטי , פריז יהודה רצהבי . תל אביב גרשון דוד כהן . ניו יורק אברהם שישא הלוי , לונדון מנשה רפאל ליהמן . ניו יורק מנחם שמלצר . ניו יור ק עזרא ציון מלמד . ירושלים ישעיה תשבי . ירושלים מהדורה ראשונה — תשי"דו , תש"ך , תשכ"א , ע"י חברת "מקיצי נרדמים" מהדורה שנייה מתוקנת , תשמ"ו , הדפסה שלישית , תשמ"ט הוצאת ראובן מס בע"מ , ירושלים כל הזכויות שמורות , תשמ"ט ALL RIGHTS RESERVED נדפס בישראל Printed in Israel 1989 בדפוס תומר , ירושלים

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר