תוכןהעניינים

עמוד:8

הבדלים בתחושת המסוגלות של מורים בשלוש הדרגות של יישום למידה שיתופית 197 תחושת מסוגלות ודפוסים של עבודת צוות 198 הבדלים בין מורים לרכזים בתחושת המסוגלות 201 דיון בממצאי המחקר 202 למידה שיתופית ותחושת המסוגלות של מורים 202 סיכום 203 הצעות לעבודה עם צוות בית הספר בנושא של דפוסי ארגון ותחושת מסוגלות 204 פרק ז : שינוי בבית הספר - נקודות הראות של מורים ומדריכים 207 מבוא 207 אופיים של שינויים בבית הספר : שינוי אפיזודי ושינוי מתמשך 208 שינוי אפיזודי 209 שינוי מתמשך 212 תפקידו של סוכן השינוי בבית ספר העובר שינוי מתמשך 214 פרויקט מתוכנן של שינוי ושיפור במערכת החינוך : ממצאי מחקר 217 עבודתם של המדריכים במסגרת תהליך של שינוי בבית ספר 218 השפעתם של מדיניות המחוז ודפוסי הניהול על תהליך של שינוי בבית ספר 219 תיאור המחקר 219 תקציר תיאורי של הממצאים 224 פירוט מלא של הממצאים 224 מה קרה בכל בית ספר במשך הפרויקט ? 229 מה ניתן ללמוד מן הממצאים ? 234 מסקנות 238 הצעות לעבודה עם צוות של בית ספר שעובר שינויים 239 פרק ח : מערכת פדגוגית ומערכת פוליטית - הילכו שניים יחדיו ? 241 מערכת החינוך כמערכת גורפת 242 קשרים והשפעות בין המערכות 244 הבדלים בין המערכת הפדגוגית לבין המערכת הפוליטית 245 ההתנגשות בין המערכות הפדגוגית והפוליטית וביטוייה בממצאים המחקריים 253 השפעתם של ערכים ונורמות חברתיים על שתי המערכות 255 אחרית דבר 256 מקורות 257 מפתח עניינים 275

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר