מבוא: ייעוץ בבית־ספר - אקולוגיה מקצועית רחל ארהרד, אביגדור קלינגמן

עמוד:11

. ( Wagner , 2003 הפרדיגמה הרב מערכתית משלבת בתוכה את תיאוריית המערכות ואת תיאוריית האקולוגיה החברתית . על פי תיאוריית המערכות , לכל מערכת יש חוקים , קשרים , דפוסים ונורמות של התנהגות . זאת , לעומת הפרדיגמה הקלסית הליניארית , שבה בעיה ספציפית מוסברת בדרך כלל באמצעות סיבה אחת . בתיאוריית המערכות הסיבתיות נתפסת כמעגלית וכאינטראקטיבית . על כן האבחון וההתערבות מתייחסים לדגמים , לקשרים ולמנגנונים המחזקים את הקושי , מעבר לאלה הגורמים לו . תיאוריית האקולוגיה החברתית ממשיגה את המסגרת האקולוגית , כפי שתואר לעיל , כמורכבת מארבע המערכות המשוקעות זו בתוך זו . הגישה הרב מערכתית מתייחסת לסיבתיות המעגלית בין ארבע מערכות אלה , הן ביצירת המצב הלא רצוי והן בהתערבות לפתרונו . חשוב להדגיש מעגליות זאת , שכן אף על פי שאנשי המקצוע בתחומי הייעוץ והפסיכולוגיה מודעים לקיומן של מערכות השפעה מקבילות , תפיסתם לעיתים ליניארית עדיין , והם מאבחנים את הקושי כחד כיווני ( למשל : המשפחה משפיעה על הילד ; לקות הלמידה משפיעה על ההתנהגות ; המורה משפיעה על הכיתה ) ובהתאם לכך מטפלים בו . הסיבתיות המעגלית ממקדת את תשומת הלב במנגנוני המשוב , התקשורת , התגובה ההדדית והקשרי ההתנהגות בתוך המערכות וביניהן . באמצעות מודל תיאורטי רחב זה ניתן להסביר סוגיות ובעיות רבות ביתר הצלחה מאשר במודלים הליניאריים המסורתיים . לגישתנו , על השיח הייעוצי לאמץ לעצמו את הפרדיגמה הרב מערכתית על מנת להגיע לתוכנות לגבי כיווני התפתחותו של הייעוץ בבית הספר . הפרדיגמה הרב מערכתית היא אשר הנחתה אותנו בעריכת הספר לגבי המבנה שלו , ובעיקר לגבי המסרים שביקשנו להעביר באמצעותו . בפרק זה נציג בקצרה את השינויים המתרחשים בכל אחת מהמערכות שבהן הייעוץ פועל , המשפיעים עליו באופן ישיר או עקיף בטווח הזמן המיידי כמו גם לטווח ארוך . נפתח בתיאור קצר של מאפייני החברה הפוסטמודרנית , המהווה , על פי המודל של ברונפנברנר , את המקרו סיסטם של הייעוץ . לאחר מכן נמשיך בתיאור השינויים המתרחשים בחברה בישראל , שהינה האקסו סיסטם של הייעוץ בבית ספר . סקירת השינויים במערכת החינוך בישראל — הרמה המזו סיסטמית — מהווה את המעגל הבא . הייעוץ בבית ספר , הלא הוא המיקרו סיסטם , מצוי כבר עתה — ובוודאי יימצא עוד יותר בעתיד — בתהליכי התאמה והסתגלות מהירים לנוכח השינויים המתרחשים באופן מואץ בשלוש המערכות האחרות . תהליכי התאמה והסתגלות אלה מעוררים דילמות רבות , ולסיום הפרק נציג כמה מביניהן שהייעוץ החינוכי אמור לדעתנו לדון ולהתחבט בהן על מנת להיות רלוונטי לאקולוגיה החברתית שבה הוא פועל . המקרו סיסטם : החברה הפוסטמודרנית האנושות נמצאת בתהליך קבוע של השתנות , עד כדי כך שניתן לומר כי השתנות זו הינה בסיס האבולוציה של התרבות האנושית ובה בעת נובעת ממנה . ברם , המאפיין

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר