מבוא: ייעוץ בבית־ספר - אקולוגיה מקצועית רחל ארהרד, אביגדור קלינגמן

עמוד:10

עימן ביחסי גומלין אינטנסיביים . אנו רואים בחשיבה ביקורתית , בבחינה תמידית ומחודשת , ובהבהרות חוזרות ונשנות של תפקיד הייעוץ מנגנון ניטור מקצועי שנועד להבטיח את ההתאמה האופטימלית בין השניים . לשם כך נדרש רב שיח בין היועצים לבין עצמם כמו גם בינם לבין כל משלימי התפקיד בבית הספר ובקהילה . תקוותנו היא כי ספר זה יתרום לשיח הייעוצי ויעלה לסדר היום המקצועי שאלות , דילמות וקונפליקטים שרלוונטיים למקומו של הייעוץ בחברה משתנה . אנו מבקשים לטעון כי העלאת סוגיות מורכבות לסדר היום המקצועי ראוי שתיעשה מתוך מסגרת ההתייחסות של הפרדיגמה הרב מערכתית , המוצגת בקצרה להלן . הפרדיגמה הרכ מערכתית ההתפתחות האנושית הינה תהליך מתמשך של הסתגלות והתאמה הדדית בין האדם לבין הסביבה המיידית שלו . קורט לוין , ב"תיאוריית השדה" , ( Levin , 1951 ) הטביע את המושג "הקשר חברתי . " הוא תיאר את המבנה של האינטראקציה בין האדם לסביבה כ"מרחב החיים , " וטען כי ההתנהגות האנושית יכולה להיות מובנת רק כאשר מתייחסים להקשר ולתכנים שלה . על כן התערבויות הקשורות לשינוי התנהגות אנושית יהיו נכונות יותר כאשר יביאו בחשבון את האינטראקציה בין האדם לסביבה , וביתר ספציפיות את ההקשר והתוכן של אינטראקציות אלה . בהמשך יושמו תיאוריות ומודלים של מערכות אורגניות קיברנטיות להסברת מערכות ההתנהגות האנושית . ( Bertaianffy , 1968 ) המשותף לכל התיאוריות המערכתיות הוא המשגת המערכת כיותר מסך כל חלקיה , ואפיונה באמצעות פעילות הגומלין בתוכה ובינה לבין מערכות אחרות . פעילות גומלין זאת הינה מעגלית , וכל חלק , רכיב או פרט משפיעים על כל המערכת ומושפעים ממנה . ברונפנברנר ( Bronfenbrenner , 1979 ) המשיג את הקשר בין הפרט לסביבה באמצעות המונח '' אקולוגיה חברתית , " שהוגדרה '' מערכת של מבנים המשוקעים זה בתוך זה , כמו מערכת של בבושקות רוסיות '' ( שם , ע' . ( 3 במודל שהציע ברונפנברנר יש ארבע מערכות המיקרו סיסטם — המערכות הראשוניות שבהן מתקיימות האינטראקציות היומיומיות ; המזו סיסטם — האינטראקציות בין מערכות המיקרו סיסטם , אקסו סיסטם — מערכת המוסדות החברתיים הגדולים יותר ; המקרו סיסטם — מערכת העל ( ערכים ואידיאולוגיות ; כלכלה וטכנולוגיה . ( כל מערכת משוקעת במערכת היותר גדולה ומושפעת ממנה . עיקר תרומתה של פרספקטיבת האקולוגיה האנושית החברתית היא ברב תחומיות שבה . היא מספקת למדעי ההתנהגות בכלל , ולייעוץ בבית הספר בפרט , פרספקטיבה רחבה להבנת התנהגויות אנושיות ארגוניות בהקשרן הפיזי החברתי התרבותי . שילובן של התיאוריות והמודלים לעיל הניב את הפרדיגמה הרב מערכתית , שיש לה השפעה רבה בעשורים האחרונים על מקצועות הטיפול , ובתוך כך על הייעוץ בבית ספר Catton , 1994 ; Katz , 1985 ; Keys & Lockhart , 1999 ; Paradeck , 1988 ; Plas , 1981 ;)

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר