פתח דבר

עמוד:11

חיבור זה מבקש לבחון את תהליך בנייתם של הכלים המוסדיים לשם שמירתם וטיפוחם של ערכי נוף וטבע והמורשת ההיסטורית , להצביע על הקווים העיקריים בעשייתה של המדינה ולהבליט את התרומה שהרימה בתחום רחב היקף זה בשנים שלמן הקמתה ועד לאישורו של "חוק גנים לאומיים ושמורות טבע , " בשנת . 1963 הנושא כולו לא הופקד בידי משרד אחד , אלא בידי כמה גופים שהיו שותפים בעשייה ; אגף התכנון — שהיה לחלק ממשרד העבודה והבינוי עם הקמת המדינה — הועבר בשנת 1949 למשרד ראש הממשלה ומשנת 1952 הוא פועל במסגרת משרד הפנים . כבר מתחילת דרכו ראה אגף התכנון בהגנה על ערכי נוף וטבע ועל שמירת המורשת ההיסטורית את אחד המרכיבים האינטגרליים בתכנון הפיסי של 5 המדינה בקנה מידה ארצי ואזורי ; המדור לשמירה על הטבע במשרד החקלאות , שהקמתו היתה קשורה בפעילותה של החברה להגנת הטבע והיה שותף לה באיתורן 6 של שמורות טבע ובהגנה מפני פגיעה בהן ; המחלקה לשיפור נוף pxn ופיתוח אתרים היסטוריים במשרד ראש הממשלה , שמטרתה העיקרית היתה לפתח בארץ מוקדי התעניינות ומרכזי משיכה לתיירים ולמבקרים באמצעות גילוי אתרים היסטוריים מתאימים , ויצירת תנאים נאותים לביקור בהם ולהנאה מהם . מחלקה זו טיפלה גם באתרים הקשורים במלחמת העצמאות ובמקומות שנתברכו בנוף 7 מיוחד ; מחלקת העתיקות ( לימים אגף העתיקות ) שבמשרד החינוך ; וכן המדור לשמירת המקומות הקדושים שבמשרד הדתות , שאף הם היו קשורים בשמירתם ובפיתוחם של אתרים היסטוריים . מלבד זאת היו גם משרדים אחרים מעורבים בנושא שמירת ערכי נוף וטבע , מתוקף תפקידם הביצועי ובהיותם חברים בוועדות בין משרדיות . פעולותיה של המדינה בנושא בניית הכלים לטיפוחם של ערכי נוף וטבע והמורשת ההיסטורית מאז הקמתה ועד לשנת , 1963 לא זכו עד כה למחקר של ממש . דומה שהדבר נבע במידה רבה מאי זמינותו של החומר הארכיוני של משרדי מיום ; 16 . 6 . 1954 שם , תיק א , 2736 / 11 מכתב של א' ברוצקוס , הממונה על התכנון הארצי , אל החברה להגנת הטבע מיום ; 8 . 5 . 1960 שם , תיק גל , 3846 / 1 פרוטוקול מישיבה מס' 4 של הוועדה המקומית לבנייה ולתכנון ערים לשטחי הפארקים הלאומיים , מחוז הצפון , מיום ; 22 . 3 . 1962 שם , שם , מכתב של ע' קרין מאגף התכנון שבמשרד הפנים אל י' דש מיום ; 6 . 1 . 1963 שם , תיק גל , 3846 / 2 מכתב מ' סילברסטון , מיכ"ל משרד הפנים , אל חברי הוועדה לשיפור נוף pxn מיום 5 . 7 . 9 . 1960 ברוצקוס "שלבי התכנון" ( לעיל , הערה , ( 3 עמ' 6 . 62-53 אמ"י , מכתב של ע' קרין ( לעיל , הערה , ( 4 אל י' דש . 7 י' ינאי , "אתרים היסטוריים ופארקים , " הכנס הארצי הי"ז לידיעת , pxn בקעת בית שאן תשכ"ב , עמ' ; 134-129 הנ"ל , "מפעולות המחלקה לשיפור נוף הארץ , " הכנס הי"ח לידיעת הארץ , אילת תשכ"ג , עמ' ; 302-295 אמ"י , תיק גל , 3846 / 1 פרוטוקול מישיבה מס' 4 מיום , 22 . 3 . 1962 הערה . 4

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר