פתח דבר

עמוד:9

פתח דבר בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי . תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך . ( מדרש רבה , קהלת , פרשה ז , עמ' כ ) העשור ומחצה הראשונים לקיומה של מדינת ישראל יוחדו לפעולות פיתוח נרחבות לצורך קליטת העלייה ופיזורה ברחבי הארץ . משרדי הממשלה השונים היו עסוקים בפעולות תכנון ובנייה של חבלי px רבים שעיצבו את נוף pxn לשנים רבות , הן במגזר החקלאי הן במגזר העירוני . המדינה כולה היתה שרויה בלהט של עשייה בפרק זמן קצר , ולא אחת הקדים הביצוע את התכנון — או למצער צעד עמו 1 בה בעת . במשך שנים ארוכות היו רשויות המדינה שקועות בעצם פעולות הפיתוח המואץ , הבינוי והקליטה , ואף על פי כן לא נעלם מכמה מהן הצורך לדאוג לשמירת הנוף והטבע ולשימור המורשת ההיסטורית . כלומר , לשמירתם ולפיתוחם של גנים לאומיים , פארקים ושמורות טבע , לטיפוח אתרי נוף ולשימור אתרים היסטוריים ושיפורם . בעניין זה נכתבה ספרות רבה . ראה , למשל , א' ביין , עלייה והתיישבות במדינת ישראל , ירושלים ; 1982 מ' טוביה ומ' בונה ( עורכים , ( בניין : pxn שיכונים בשנות ה , 50 תל אביב . 1999

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר