יוסקה אחיטוב לקראת ציונות דתית בלתי־אשלייתית

עמוד:8

על מדינת התורה ו / או מדינת הלכה הרחק ממטחווי היכולת להשפיע על מהלכים כלשהם בהווה , וכך גם תעשה לחלומות על בניית בית המקדש ועל השבת עבודת הקורבנות . כללית אפשר לומר , שהעמדה הבלתי אשלייתית נוטה למזער את הפער שבץ המציאות הריאלית ובין המציאות האידיאלית , על ידי הורדת הרף של האידיאל שניתן לשאוף אליו . מבלי לוותר על השאיפה המתמדת לשיפורים ולתיקון , אין להתעלם מן ההכרה , שהשיפורים המקסימליים , שהאדם באשר הוא אדם מסוגל לשפר את תנאי חייו , אינם חורגים בהרבה מן המציאות הממשית שבה הוא חי . את פגמיה של המציאות האנושית , כולל גילויי התרבות שלה , יש לתלות לא רק באוזלת יד טכנית אלא במגבלות עקרוניות הנובעות ממציאותו הפגומה . מעמדה זו נובע גם מזעור הפערים בין חזון הציונות הדתית לבין המציאות הריאלית האפשרית . השימוש כאן במושג האשליה בקשר עם תפיסותיה של הציונות הדתית נעשה בהשראת השימוש הפובליציסטי במושג זה בתחום התיאולוגיה והאמונה הדתית , בדיון שהתנהל 5 בסוף שנות החמישים בין שמואל הוגו ברגמן , ישעיה ליבוביץ ואליעזר גולדמן . ביסודה זו סוגיה עתיקה שימיה כימי התיאולוגיה והפילוסופיה , והיא קשורה לשאלת טיבה ויכולתה 6 של ההברה האנושית , גבולותיה , והיחס אל המטפיזיקה . מאחר שאין עיסוקנו כאן ממוקד בתחום התיאולוגי , נעמוד כאן רק על אותן נקודות המתקשרות לסוגיית הציונות הדתית . בזאת אני מקבל את הנחתו של פרופ' דב שוורץ שההשתייכות למחנה הציוני דתי משמעה בחינה מחודשת של המונחים המסורתיים ועיצוב תפיסות תיאולוגיות מובחנות , אולי עד 7 כדי יצירת תודעה דתית חדשה . כפי שיובהר להלן , השימוש בשפה הדתית בהקשר לציונות הדתית יכול להיות משותף לבעלי תפיסות אמוניות ותיאולוגיות שונות , ובכך הוא יכול לקרוא אל דגלו מגוון די רחב של מאמינים ושומרי תורה ומצוות . אולם אין בו כדי לחפות על מחלוקות באשר לסולם הערכים הראויים ולדירוגם וגם לא על מחלוקות אסטרטגיות וטקטיות באשר למטרותיה ולשאיפותיה של הציונות הדתית . השימוש במושג האשלייתיות עשוי לתרום לחידוד ההבחנות והמחלוקות הללו . 4 ראו אליעזר גולדמן ( הערה 1 לעיל , ( עמ' 5 . 361 י' ליבוביץ , 'משמעותה של ההלכה , ' דעות , ט ( תשי"ט , ( עמ' ; 36- 12 ש"ה ברגמן , 'חכמה ומדע , ' שם , י ( תשי"ט , ( עמ' ; 6-3 א' גולדמן , 'על האמונה הבלחי אשלייתית , ' שם , יב ( תש"ך , ( עמ' . 11-3 מאמרו של ליבוביץ נדפס שנית , תחת הכותרת 'מצוות מעשיות , ' בעיבוד ובהרחבות אחדות בספרו : יהדות , עם יהודי ומדינת ישראל , ירושלים ותל אביב תשל"ו , עמ' . 36-13 מאמרו של גולדמן נדפס שנית בספרו הנזכר לעיל בהערה . 1 6 הספרות בסוגיה זו היא רחבה כיותר , ואסתפק כאן בהפניה לשלושה דיונים על בסיס הזיקה בין ההגות היהודית להגות הכללית בסוגיה וק יוליוס גוטמן , 'הדת והמדע במחשבת ימי הביניים והעת החדשה' בתוך : דת ומדע , ירושלים תשט"ו ; שלמה פינס , ; and Literature , ed . I . Twersky , Cambridge Mass . 1979 , pp . 88-109 according to Al-Farabi , Ibn Bajja , and Maimonides' , in : Studies in Medieval Jewish History S . Pines , 'The Limitations of Human Knowledge ב' איש שלום , הרב קוק בין רציונאליזם למיסטיקה . פרק ראשון : מציאות ואמת — תורת ההכרה והיש , עמ' . 77-47 7 ראו דב שות ץ , אמונה על פרשת דרכים : בין רעיון למעשה בציונות הדתית , תל אביב , 1996 עמ' . 10 חיבור זה הוא ראשון מטרילוגיה מקיפה בסוגיות אלה . הכרך השני , ארץ הממשות והדמיון , יצא לאור ב , 1997 והכרך השלישי , הציונות הדתית בין היגיון למשיחיות , יצא לאור ב . 1999

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר