אבי שגיא ודב שוורץ המפעל הציוני הדתי לנוכח עולם מודרני מסת מבוא

עמוד:10

דת ומודרנה : ארבע תגובות שורשיו של המודרניזם נטועים בשלושה אירועים היסטוריים ותרבותיים : ההשכלה , שהביאה להכרה בערכי המדע והידיעה , המהפכה הצרפתית , שהביאה להכרה בזכויות הפרט ובשווענו ; והמהפכה התעשייתית , שהביאה את הייצור ואמצעי הייצור לגידול בממדים שלא נודעו כמוהם בעבר ' . יתר על כן , אחד האפיונים היסודיים של התודעה המודרנית הוא ערעור המעמד המיוחד שהיה לדת בתרבות המסורתית בעבר . הרחבת האופקים של ידע וייצור בעולם המודרני העמידה את האדם במקום חדש בעולם ובחברה 2 מכמה בחינות והשפיעה באופן מכריע על שינוי מקומה של הדת בעולמו . ביטוי ברור לירידה זו של מעמד הדת בעולם המודרני הוא בכך שהדת איננה עוד בגדר נתון אלא בגדר אפשרות בלבד . האדם המודרני איננו יכול להימנע מבחירה בין אלטרנטיבות 3 ' ) המצב הפלורליסטי , ' במינוחו של ברגר , ( והדת היא רק אחת מהן . זאת ועוד : גם בתחום הדתי עצמו עומד האדם המודרני בפני אלטרנטיבות שונות . אדם דתי נחשף לאמונות אחרות ולסגנונות שונים מאלה שלו אף בסביבתו הקרובה . בעקבות החשיפה מתהווה מעבר 4 דו צדדי של אמונות וסגנונות ' ) קונטמינציה קוגניטיבית , ' במינוחו של ברגר , ( ותהליך זה מוביל לפלורליזם . אכן , גם בעבר מצאנו מעבר דו צדדי שכזה , למשל , בעולם ההלניסטי . ואולם , העולם המודרני מתאפיין בממדים האדירים של ההתרחשויות בשל תהליכי העיור ( אורבניזציה ) וריכוזי התושבים , הגורמים חשיפה מסיבית לתרבויות שונות . לנוכח הפלורליזם הבין דתי המתחייב מהמודרנה והמאיים על התדמית המסורתית הבלעדית של הדת , חלו תמורות בקבוצות שונות בחברה . הסוציולוג פ"ל ברגר מיין והגדיר ארבע דרכי התמודדות — ארבע 'תגובות' ( בלשונו ) למציאות החדשה : התגובה הראשונה של האדם הדתי היא ויתור על חלק מאמונותיו הנראות ארכאיות ובלתי הולמות בעקבות השפעתה של המודרנה , ושימור של חלק מהן . תגובה זו יוצרת מצב של 'מיקוח , ' בלשונו של ברגר . התגובה השנייה ' ) הרדוקציוניסטית ( ' היא ויתור על ההתמודדות , המביא לרדוקציה של המושגים הדתיים בעולם המחולן . כלומר , זו תגובה השוללת את הממד הטרנסצנדנטי של המציאות , ומעתיקה את המונחים הדתיים אל תכנים שאינם דתיים , וכך תכנים דתיים הופכים לסמלים של המציאות החילונית הבלעדית . התגובה השלישית היא התחפרות בעמדות האורתודוקסיות , תוך שימוש במינוח חילוני מודרני ( תגובה מתגוננת זו מכונה בידי ברגר 'אופציה של גטו ;( ' והתגובה הרביעית , האופנסיבית , היא יזמה לצאת 1 ראה S . Chodak , Social Development , New York 1973 , pp . 254-255 ; ראה גם ד' שות ץ , הציונות הדתית בין היגיון למשיחיות , תל אביב תשנ"ט , חלק א . 2 וראה עוד 3 . S . N . Eisenstadt , Tradition , Change and Modernity , New York 1973 נשתמש להלן במונחים שטבע הסוציולוג פ"ל ברגר , כדי להגדיר את תופעת הציונות והציונות הדתית ואת טיבן של התמורות שהתרחשו בה במשך השנים . ראה למשל : . Quest for Faith in an Ageof Credulity , New York 1992 , pp . 9-10 P . L . Berger , A Far Glory — The במינוחו של ברגר , הדת ' משווקת' את עצמה כאלטרנטיבה בעולם המודרני ' ) מצב השוק 4 . ( ' שם , עמ' . 38

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר