מבוא

עמוד:10

מספר מסקנות ניתן לגזור מדברי קהלי : ( 1 ) 'המשפט הכתוב' במקרא מוגבל בהיקפו ובתכולתו . ( 2 ) מוסדות ומנהגים חברתיים ומשפטיים אחרים נרמזים בחלקים אחרים של המקרא , אף בכאלה אשר אינם משפטיים באופיים , בסגנונם ובניסוחם . ( 3 ) ערות אתנולוגית משווה יכולה לסייע בגילוים ובשחוורם של מוסרות ומנהגים חברתיים ומשפטיים אלה , ובכך להשלים את התמונה החסרה המשתקפת בחומר המשפטי הכתוב שבמקרא . כל זה טוב ויפה , וקהלר אכן מוסיף נדבך חשוב לתמונה ופותח צוהר לסוגים נוספים של עדויות ומקורות בחקר המשפט המקראי . אולם קהלר עדיין מקבל את עצם השימוש במה שהוא מכנה 'המשפט הכתוב' כמקור לגיטימי ותקף לשחזור מערכת המשפט בתקופת המקרא , שיש אמנם להשלימו במקורות אחרים . כחוקרים רבים שעסקו ועוסקים בחקר המשפט המקראי דומה שאף קהלר מקבל את ההנחה , אפילו במובלע , ש'המשפט הכתוב' משקף הליכי חקיקה , ושקובצי החוקים שבמקרא אינם אלא ספרי החוקים שהיו ידועים אז , שלפיהם שפטו השופטים והזקנים בשערי הערים העתיקות ופסקו את דינם , ואשר על פיהם התנהלו חיי המשפט בתקופת המקרא . היינו , מקורות אלה משקפים את מה שמכונה בעגה של המשפטנים , positive law ' משפט עשה . ' 9 כיום יש כבר חוקרים רבים המערערים על הנחה זו בדבר היותו של 'המשפט הכתוב' במקרא חומר משפטי במובן המקובל של המילה , כלומר מקור בעל הצהרה ומגמה , המשקף את 10 מערכת המשפט שנהגה למעשה בעולם העתיק , היינו . positive law דעות שונות נשמעו במחקר בניסיון להסביר את תופעת קובצי החוקים הקדומים הללו ואת מהותם ותכליתם . היו שהציעו , שהחוקים בקבצים הללו לא ניתנו כהוראות מחייבות לדיינים , אלא כהוראות כלליות , מעין מסגרת מושגית ותו לא . ווסטברוק , 1985 ) בייחוד עמ' ( 254 דווקא חושב שהיו אלה , cases " " reference work for consultation by judges when deciding difficult אם כי הוא גם רואה ביצירות אלה פיתוחים מדעיים שנעשו באקדמיות של המורח בסופו , ( רמזים רבים ומגוונים הפזורים בספרות המקרא לסוגותיה מעידים העד היטב , שלא רק שמוסד האימוץ נהג בחברה הישראלית בתקופת המקרא , אלא שהוא אף משמש כאחת מאבני היסוד של האמונה המקראית , בהיותו מטפורה משפטית לתיאור יחסי העם עם אלוהיו . 8 להגדרה ראו ג'יפיס , 1975 עמ' 155 ב . 9 תחת הכותרת 'המשפט הכתוב' אני כולל לא רק את קובצי החוקים שבמקרא , אלא אף את מקביליהם המסופוטמיים , וההערות להלן בדבר אי מעשיותו של 'המשפט הכתוב' יפות גם לקובצי החוקים שהשאירה לנו הציביליזציה המסופוטמית . לסקירת המקורות המשפטיים של המזרח הקדום ראו פינקלשטיין , תשכ"ח . לעצם הכריכה יחד של התרבות המקראית ותרבויות המזרח הקדום , הבאה לידי ביטוי גם במבחר פרקי הספר הנוכחי , ראו כמה הערות פרוגרמטיות להלן . 10 ראו ג'קסון , 1975 עמ' 16 ואילך ; פינקלשטיין , 1981 ; 1961 עמ' 14 ואילך והערות ; 10-9 הסיכום אצל ווסטברוק ; 1985 הנ"ל ; 1989 השוו מלול , 1990 עמ' 105 ואילך הערה ; 13 קרמייקל , 1992 עמ' ; 21-1 ובאחרונה ר 1 ת 11 . 2000 ראו הספרות בהערה הקודמת , ובייחוד הסיכום אצל ווסטברוק . 1985 מעייניהם של רוב החוקרים נתונים בסוגיה זו לקובצי החוקים המסופוטמיים , אם כי יש המזכירים באותה נשימה גם את 'המשפט הכתוב' המקראי .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר