מבוא

עמוד:11

מבוא 1 כבר הראיתי במקומות אחרים שאין אפשרות להגיע להבנה מלאה ומעמיקה של ספרות חז"ל ללא בחינה ביקורתית מדעית . בירור הנוסח , פירושי המלים וההקשר ההיסטורי והריאלי , לא זו בלבד שהם חשובים אלא שבלעדיהם — דהיינו ללא בחינה טקסטואלית , לקסיקוגרפית , היסטורית וריאלית , ואולי אף הבחינה הספרותית — יש סכנה שמשמעותו האמיתית המדויקת של הטקסט לא תתברר נכוחה . כל הדיסציפלינות הללו כבר שימשו 2 אצל הגאונים הראשונים והאחרונים , ולפיכך אין ספק שהדרך לגיטימית ; והחידוש העיקרי בעידן המודרני הוא — יישומן במסגרת שיטתית . הווי אומר , הדרך הביקורתית אינה רק 3 לגיטימית אלא היא אף הכרחית . ומאחר שספר זה , כקודמו , עוסק בריאליה תלמודית , נרחיב כאן מעט בתחום זה . " אנחנו ( תלמידי הישיבות ) רוצים לדעת מה אמרו אביי ורבא , ואילו הם ( האקדמאיים ) רוצים לדעת מה הם לבשו ! " אמירה לגלגנית ידועה זו , המיוחסת לעולם הישיבות , משקפת בפשטותה את השוני המהותי בין שתי גישות בלימוד התלמוד.- הגישה הקלאסית הנוהגת בעולם הישיבות , ועיקרה הדיון בסוגיית הטקסט התלמודי כשלעצמו ; והגישה האקדמית , העוסקת בלימוד הרקע , אשר בו צמחו אותם טקסטים . ואכן , נכון הדבר שמי שעוסק אך ורק בהיבטים שבמסגרת הספרות התלמודית — הרקע ההיסטורי , החברתי , והסממנים הלשוניים הפילולוגיים של הארמית הבבלית pxm w n ^ K וכדומה — בתר כי אכן יחמיץ את מהותו העיקרית של הלימוד ואת מטרתו . ואולם , ברור גם שהעוסקים באמונה ובדבקות בלימוד הסוגיה ממש , אך ללא שימוש בכלי עזר מדעיים בסיסיים , יחמיצו לעתים את עיקרה . יתר על כן , הם אף עלולים לטעות ( כפי שנראה בהמשך ) כאשר ינסו להסיק , על פי דרך לימודם , פסק הלכה . טענתנו 1 דברי מבוא אלה מבוססים על מאמר ארוך ומפורט שפרסמתי באנגלית : "On the Legitimacy , 1 , inc ., Northvale NJ 1996 Scholarship in the Study of Torah : Contributions and Limitations , S . Carmy ( ed . ) , Jason Aronson or Indeed , Necessity , of Scientific Discipline for True 'Learning of the Talmud " , in : Modern עמ ' . 225-197 הוא תורגם לעברית והופיע בבד"ד , 6 ( תשנ"ח , ( עמ' . 38-21 כאן הבאנו רק חלק קטן ממנו , הנוגע לעניין הריאליה . 2 ראה במצוין בהערה הקודמת . 3 תרבות חומרית בא ^ ישראל בימי התלמוד , ירושלים תשנ"ד .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר