פתח דבר

עמוד:9

גמורה ועקרונית בין חידושים ושינויים בענייני תורה ומצוות לבין דברים המתחדשים בעולם הטכניקה והמדע . ככל שהוא דוחה מראש כל שינוי בתחום הדת , כן לבו פתוח לכל חידוש והישג טכנולוגי ומדעי . הוא שולל פסיקת הלכה ללא שקדמה לה בדיקה אישית מדוקדקת של הנתונים והנסיבות על ידי הפוסק . יתר על כן ! הוא מציג את עמדתו בעמדתם של כל רבני גרמניה החרדים במשותף . הרי שלפנינו מודעה רבה של זקן חכמי אשכנז בעידן התגבשות תנועת תורה עם דרך ארץ על אחד מיסודות התנועה : לא " חדש אסור מן התורה בכל מקום , " לא שלילה על הסף של כל חידוש ושינוי שהזמן גרמם ושלכאורה אין בהם משום סטייה מדרך תורה ומצוות , אלא נכונות עקרונית ומעשית להתמודד באורח חיובי עם החדש והמתחדש . שום דבר איננו פסול — רק משום שהוא חדש . אדרבה , ידוע ומוסכם שיש בטכנולוגיה ובחכמת הטבע המתחדשות כדי לסייע בידי אדם מישראל לקיים תורה ומצוות בדרך משוכללת ויפה יותר מבעבר , והיאך יזנח אותן ? אם תמצי לומר , זהו כל עיקר משנת תורה עם דרך ארץ , היסוד הקיים לדורות , והשאר אינו אלא לצורך השעה . אלא שכאמור שעה זו לא חלפה עדיין . כל חמשת השערים בספר תורמים הן להבנת תולדותיה של תורה עם דרך ארץ , הן להערכת סיכויי התנועה להתמיד בנסיבות ההווה ואולי אף לעשות חיל בעתיד . אמת , עולמם של עמלי תורה נראה כיום כמתנכר כליל למשנת תורה עם דרך ארץ . אולם מאמרה של ד"ר מרים גיליס-קרליבך ( להלן עמ' ( 157 מוכיח שלא תמיד היה כך ושאניח הדגול הי"ד מצא בישיבות ליטא בשעתו פתיחות אינטלקטואלית וחברתית שלא היתה מרוחקת הרבה מהלךהרוח שאיפיין את יהדות תורה עם דרך ארץ . ומה שהיה — הוא שיוכל לשוב ולהיות . גם אם אין הכרח להאמין , כפרופ' שלום אלבק , בקיומן של חוקיות ומחזוריות בהיסטוריה ( להלן עמ' , ( 257 הרי שהניסיון ההיסטורי מלמד כי אין שום מצב — רוחני , חברתי , כלכלי , מדיני או אחר — שהוא חסין בפני כוחות הבאים להחליפו . אכן נסיונו ההיסטורי של עם ישראל מלמד כי תורת ה' על פי הבנתם של חכמי ישראל לא תהיה מוחלפת . השקפת תורה עם דרך ארץ מושרשת בהכרה , כי בהתמודד תורה עם דרך ארץ — תורה היא היסוד הקבוע ואילו דרך ארץ היא היסוד החולף . לפיכך כל "אינטראקציה" שתתקיים בין תורה ודרך ארץ ( ראה דבריו של פרופ' זאב פלק , להלן עמ' ( 266 לא תוכל לחולל שינוי של ממש בתורה , ואילו הנסיבות החיצוניות " ) דרך ארץ ( " של קיום תורה ומצוות נתונות לשינויים תמידיים . לפיכך הביקורת על אנשי תורה עם דרך ארץ —וגם על אנשי תורה-ועבודה — על שלא הביאו את התורה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר