תוכן העניינים

עמוד:6

פרק 6 המו 1 אה בראי התרבות הציבורית בישראל 108 התעניינות פוליטית רבה , סובלנות פוליטית מעטה ; 110 חוסר פורמליות ואיליגליזם בישראל ; 112 תרבות פוליטית חוץ פרלמנטרית בישראל 115 פרק 7 ניוון המערכת המדינית : צוואר בקבוק פוליטי-תקשורתי 118 ניוון המפלגות בחברה משתנה ; 120 גורמים חיצוניים ; 121 גורמים פנימיים ; 124 ירידה בחברות מפלגתית ובפעילות פרלמנטרית 128 פרק 8 מחאה ציבורית בישראל : עקיפת המערכת המאובנת 132 תקופת בחירות ; 135 טלוויזיה ומחאה בארץ ; 138 דעת הציבור על הגורמים למחאה בישראל ; 140 סיכום 142 חלק ד : התוצאה : הצלחות ; כישלונות והצעות 143 פרק 9 מחאה ציבורית בישראל : האם היא הצליחה 145 פרק 10 סיכום : מסקנות והצעות לתיקון 154 נספחים 162 א . ממצאי סקר דעת קהל על מחאה ציבורית בישראל 162 ב . ציוני הצלחה וכישלון של עשרים ושמונה מבצעי מחאה 164 ( 1986-1979 ) ביבליוגרפיה 166 מפתח שמות , מקומות ועניינים 173

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר