קיצורים

עמוד:6

קיצורים א . כתבי הרי "ד סולובייצ'יק = Rabbi Joseph B . [ התודעה ההלכתית Soloveitchik , The Halakhic Mind : An Essay on Jewish The Halakhic Mind [ ' . = J . Solowiejczyk , Das reine Tradition and Modern Thought , New York & London 1986 [ עבודת הדוקטור ] Denken und die Seinskonstituierung bei Hermann Cohen , Das reine Denken Berlin 1933 . ' איש ההלכה' = 'איש ההלכה , ' איש ההלכה - גלוי ונסתר , ירושלים תשל"ט , עמ' 113-11 ( מספרי עמודים ללא ציון המקור מתייחסים למאמר זה ולמהדורה זו . ( ' וביקשתם משם' = 'וביקשתם משם , ' איש ההלכה - גלוי ונסתר , ירושלים תשל"ט , עמ' . 235-117 ' מה דודך מדוד' = 'מה דודך מדוד , ' דברי הגות והערכה , ירושלים תשמ"ב , עמ' . 97-57 ' קודש וחול' = 'קודש וחול , ' האדם ועולמו , ספריית אלינר , ירושלים תשנ"ח , עמ' . 162-141 ב . כתבי הרמן כהן Philosophie : ( 1 ) Logik der reinen Erkenntnis , dritte auflage , Logik der reinen Erkenntnis = Hermann Cohen , System der . Philosophie : ( 2 ) Ethik des reinen Willens , vierte auflage , Ethik des reinen Willens = Hermann Cohen , System der Bruno Cassirer Verlag , Berlin 1922 . Bruno Cassirer Verlag , Berlin 1922 . 1 למען האמת , המונח תודעה עלול לעורר בעייתיות מסוימת , שכן הוא משקף את הממד הביקורתי של ההכרה בהגותו של הרמן כהן , ובוודאי לא לכך התכוון הרב סולובייצ'יק בחיבור זה . שם בעייתי פחות הוא אולי 'הדעת ההלכתית . ' אולם נתליתי כאן בעברית המודרנית , המאפשרת לייחס למונח זה את המובן של מכלול המחשבות , ההכרות והחוויות של האדם , והרי למכלול כזה בדיוק , דהיינו למובן הפנומנולוגי של המונח , נתכוון הרי"ד בשמו של הספר .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר