אביעזר רביצקי מבוא העקדה והברית: אברהם ובניו בהגות היהודית

עמוד:13

הגילויים האפיזודיים של חריגה משיגרת יום יום , אחרי המומנטים החגיגיים בחיים ... ההלכה אינה סומכת על ההתעוררות של החוויה הדתית ואינה מחשיבה את הדחף הנפשי המביא לידי מעשים יוצאים מן הכלל . היא שואפת להעמיד את המעשה הדתי — גם את גילוייו העליונים — על הנוהג הקבוע של עשיית חובה 5 ... מצוות מעשיות כאורח חיים , כצורה קבועה ופרמאננטית של קיום האדם . האם הפרדיגמה של היהדות אמורה אפוא להתגלם בדרך חיים "קבועה ומתמדת , " בחיים פרוזאיים לפי תורת משה ומוסדותיה של ההלכה , או שמא במחווה "אברהמית" חריגה של "גבורה אמונית עילאית" מחוץ לחיי תורה ומצוותי כלום מקרה הוא , כי למרות המרחק הגדול שבין דת ההלכה לדתו של קירקגור יכול היה גם האחרון לעשות את 6 אברהם של העקדה לסמל הנעלה של אמונתו הנוצרית ? כמובן , ליבוביץ עצמו היה דוחה מעליו את הקושיות האלה . שהרי מנקודת ראותו היהדות אינה עומדת על תוכן ומהות אלא על עצם המחווה של הציות וההיענות לצו , על עצם המחויבות הדתית והעמידה לפני ה . ' אשר על כן , אף כי אברהם לא קיים תרי"ג ואף כי דרך החיים של היהודי הראלי אינה כוללת עקדה , הרי עצם המחווה התאוצנטרית המשותפת לשניהם היא שעושה את העקדה לדגם מכונן של עבודת השם בכל דור , והיא שעושה כל מצווה ומצווה ל"אחד 7 משישים לעקידה . " עם זאת עדיין הספק עומד בעינו , האומנם בזאת נסגר הפער בין " אינסטיטוציה" להרואיקה , בין "פרוגרמה" ממוסדת למעשה יחידאי . על אחת כמה וכמה לגבי הרוב המכריע של חכמי ישראל הנדונים בספר זה , שלא ניאותו להעמיד את התוכן היהודי כולו על ההתחייבות הדתית לבדה . זה הוא הפער שחז"ל ניסו למלא בדברי אגדה : "מצעו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כלה עד שלא נתנה" ( קידושין ד , יד ;( "קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין , שנאמר [ וישמר משמרתי מצותי חקותי ] ותורתי , אחת תורה שבכתב ואחת תורה 8 שבעל פה" ( יומא כח ע"ב . ( חכמים שרטטו אפוא את קלסתר פניו של אברהם העברי כאחד משלומי אמוני ישראל בדורות המאוחרים . הווי אומר : כשם שהבנים נדרשים להלך בדרכי אביהם , כן גם דמותו של האב נבנית מחדש לפי דמותם של הבנים . כשם שהאומה איננה אומה מבלי התורה הכתובה והמסורה , כך גם האב איננו אב מבלי התורה הכתובה והמסורה . רק כך יוכל האב לחרוג מן הביוגרפיה הפרטית שלו ולצאת אל ההיסטוריה הקיבוצית הממשית של האומה . 5 הנ"ל , יהדות , עם יהודי ומדינת ישראל , ירושלים תשל"ו , עמ' . 22-14 ליבוביץ כתב ןאת סמוך לדבריו הנ"ל על העקדה מול הצלב ! השוו הנ"ל , אמונה , היסטוריה וערכים , ירושלים תשמ"ב , עמ' 6 . 58 א' שגיא ( שוייצר , ( "נסיון העקידה — עיון משווה בהגותם של קירקגור וליבוביץ , " דעת 23 ( תשמ '' ט , ( עמ' 7 . 124 י' ליבוביץ , יהדות , עם יהודי ומדינת ישראל , ירושלים תשל"ו , עמ' 8 . 330 , 23 למקבילות ראו א"א אורבך , חז"ל : אמונות ודעות , ירושלים תשל"א , עמ' . 283-281

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר