א. כתבי הקודש ביהדות - התנ"ך

עמוד:24

• ספר ו » קרא עוסק כולו במצוות שונות - בעיקר , בדיני קורבנות , בעקרונות מוסר שבין אדם לחברו ובאיסורים בענייני אכילה . כך , לדתמה , כתוב בפרק * ן "כו וכל-ךם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף '' T : ולבהמה . T" : כז כל t נפש T אשר " תאכל כל T דם t ונכרתה : t :: הנפש V 7 - ההוא ? - מעמיה " . T .. r— .. אל הבור ובהבאתו למצרים . וכך נאמר בבראשית פרק לג- ץ : ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחין ; רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם,- ויאמר לו הנני ... > ח ויראו אתו מרחק,- ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו ... כג ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו,- ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתנת הפסים אשר ע ליו . כד וילןחהו וישלבו אתו הברה,- והבור רק אין בו מים . כה וישבו , לאכל לחם וישאו עיניהם וידאווהנה א י רחת ישמעאלים באה מגלעד,- וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה . כו ויאמר יהודה אל אחיו : מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו . כז לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו Sn "t : ] TV ? . ? :: ? : : t - . ? , ? t .. .-. ? -- .. t v ? - ? t ; תהי בו כי אחינו בשרנו הוא,- וישמעו אחיו . כח ויעברו אנשים מךינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ; ויביאו את יוסף מצרימה " . ספר בראשית ממשיך ומתאר את בואם של אחי יוסף למצרים , בעקבות בצורת ורעב ומסתיים במות יעקב . ספר שמות ממשיך את סיפור הגירת בני יעקב ומשפחותיהם למצרים והפיכתם לעם שלם - עם ישראל . בספר מתואר שעבודם לפרעה מלך מצרים , שנעשה קשה יותר ויותר , וכן מתוארת בו השליחות שהוטלה על משה לשחררם מעבדות ולהוליכם לארץ כנען . ספר שמות מוסיף ומתאר את נדודי בני ישראל במדבר ואת קבלת לוחות הברית במעמד הר סיני , שעליהם הופיעו עשרת הדיברות . הדיבר הראשון הוא : "אנכי ה' אלהיןל , אשר הוצאתיך מארץ מצרים מביתעבךים : לא יהיה לן : אלהים אחרים , על פני " . ( שמות כ , ב . ( הספר עוסק גם במצוות שבין אדם לחברו ובבניית המשכן - המקדש הנייד , שבו קיימו בני ישראל את הפולחן עד שהגיעו לארץ ישראל . [ j ^ p ספר התורה "כתר דמשק / ' כתב יד על קלף שנכתב כנראה בארין ישראל בסוף המאה העשירית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר