א. ארץ כנען

עמוד:57

המקרא , ועל פיהן אף נוכל להשלים את הגבולות בנקודות שנשארו בלתי ברורות . בשנתו העשרים ואחת של רעמסס הבי 1270 ) לפני סה"נ , בקירוב ) נכרתה ברית שלום בין מצרים לחת , שלפיה חילקו ביניהן שתי הממלכות את אזורי השלטון באסיה . אנו יודעים , שקדש שעל האורונטס לא נכבשה בידי רעמסס ונשארה בידי החיתים . כן אנו יודעים , כי התחום שממזרח לה — כגון דמשק וערי הבשן — היה תחת שלטון מצרים . 45 לא כן הגלעד והחבלים הדרומיים של עבר הירדן , שאינם נזכרים כלל במקורות המצריים . הסקר הארכיאולוגי העלה , שחבלים אלה לא היו מיושבים כלל בתקופה זו . בפאפירוס אנאסטאסי א' מראשית ימי שלטונו של רעמסס הב' צמר היא הצפונית בערי החוף הפיניקי שבה חנה חיל מצב מצרי . צומור , שהיתה עיר ידועה בחוף הפיניקי , שכנה מצפון לגבל , באיזור השפך של האלבטרוס ( נהר ז * ל _3 ביר . ( במקרא תושביה הם הצמרי שבלוח העמים , הנמנה , יחד עם האךוךי , עם משפחות הכנעני ( ברי י : יח ; וראהגםדה"אא ; טז . ( ממכתבי אל עמארנה אנו למדים , כי בצומור היו בניינים של השלטון המצרי , וכי העיר היתה תחת פיקוחם של מלכי אמורו . עד מלחמת קדש נחשבה ממלכת אמורו , לפחות להלכה , לתחום שלטונה של מצרים ; אחרי מלחמה זו היתה לגרורה של החיתים ( וראה להלן , עמי . ( 148 ברור אפוא , שעתה עבר הגבול בין צומור ובין גבל , וכי באיזור זה יש לחפש , כאמור , את הוד ההר שבגבולה הצפוני של ארץ כנען . כן ברור , שגבול זה לא נקבע בימי רעמסס הב . ' בחוזה בין מצרים לממלכת מיתני , שנעשה בימי תחותימס הד / היתה קדש העיר הדרומית ביותר שברשות מיתני . החוזה אמנם לא שרד , אך מן המקורות החיתיים עולה , בי ש _^ ללימ לקח את קדש ממיתני ! זאת ועוד , בתקופה זו נכרתה ברית בין חת ובין מצרים בעניין אנשי כךשתמ , וגם לפיה עבר הגבול מדרום לקדש . גם חוזה זה לא שרד , אך ביתפילת המגיפה' מךשל מאשים את אביו שופילוליומה בהפרת הברית עם מצרים בפולשו לארץ עמקי , הלוא היא בקעת הליטאני שמדרום ללבוא חמת . תיאור המקרא עולה אפוא בקנה אחד עם גבולות הפרובינציה המצרית של כנען במחצית השנייה של המאה הי"ג . לפנינו דוגמה מובהקת של השתמרות מקורות קדומים בתעודות הגיאוגראפיות שבמקרא , שהרי לתעודה זו אץ טעם בכל הקשר היסטורי מאוחר יותר . _על סמך דמיונה לתיאור גבולות השבטים אפשר לשער , כי תעודה זו נשתמרה במרכז הברית של שבטי ישראל בשילה ( וראה להלן , עמ' , ( 203 וכי שימשה מעין תעודת בעלות בידי השבטים , שראו את עצמם כיורשיה של ארץ כנען . 46 ני גליק , _עבר הירדן המזרחי , ירושלים תש"ו , עמי 4 נ ואילך . 47 ראה : 477 . ק £ 1 , א ; _4 אהרוני , התנחלות , עמי 20 ו . 48 ראה : . מ 125 . קק 117 , 11 = 1 ( 5 . 111 , . קק 49 * . * 11 , 20 _^' , ' 1 _^ X _^ 111 ( 1951 ) , הלק , עמי 164 , י 463 , 467 . קק ? 311 1 , , י 50 \ 1 . 5 . 010 * 61 , 01 // , 11 ראה , ? 3111 93 ; . * 006126 , 04 // , 11 . ק 14-15 ; 9 . 0 . 00161500 _^ ,. _/^ _\ ( 1956 ) , . קק £ . _? . _^ 61 . 1061 , 10 , 15 . ק ; 11 , הלק , עמי 94 51 . 177-176 . ק 50 ) , . ח _13 , ק 395 ; _011161150014 ( 511 . ק £ 7 , א . 4 42 בי מייזלר ( מזר , ( ידיעות , יב ( חש"ו , ( עמי 43 . 102-91 ראה : 199-203 . קק , ז £ א 44 _4 ברסטד , ג , סעיפים 43 . 151-298 כך עולה מפאפירוס אנאסטאסי אי מימי רעמסס הבי וממכתב ששלח מלך זה לחתשל הגי מל ך חת , שבו נזכר הנציב ( הסוכן ) המצרי של ארץ אפי דמשק 4 / . 1 ראה : ( 4 . . גארדינר , זוטות , עמי , 15111 , 57 : 2 , 8 ; ; 21 _61 , _* ח 55 _?( . £ . _? . _\\' _6101 . קק 1953 , ת _§ _6 ח _71161 _, ען / _ח 11 /> . 5 / . 5 _^ ז 1 € ח _1€ 1111 ( 1 / 1112 $ _0510 ו _0 _£5€ _^!^/ : מו ; £ . £ _^ _61 _, והשווה : 189 . * . ק (; . ח 107 , . ק 3 ; 111 , . ח 226 , . ק * 11 , /( 5 . 1 ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר