א. ארץ כנען

עמוד:51

כי 'הליסטים' ( וח _3111 כ 1 כ ({} 31 ויאנשי כנען נמצאים _בעירךחצם , וכי הוא וחיל מארי חונים כנגדם . ניתן לומר , כי בתקופת הברונזה התיכונה כבר הופיעה כנען כישות מדינית , אף שהעדות היחידה על כך היא המכתב הנדון . האזכור הבא של השם הוא במצבת אךרימי מלך אללח' מאמצע המאה הט"ו לפני סה"נ . המל ך הגיע לעיר 0 ' 3 וחוח _^ שבארץ כנען 1 ) ח _3 3 ח , _(^ 1 והמדובר מן הסתם בעיר _! _3 וחוח _^ שבחוף הפיניקי , הנזכרת במכתבי אל עמארנה . גם ברשימות מממלכת אללחי נזכרים זרים שצוינו בשם כנענים . בתעודות המצריות נזכרים לראשונה כנענים בין נכבדיה השונים של ארץ רתינו , הנמנים ברשימת שלל על אמנחךגפ הבי משנת 1430 לפני סה " נ , בקירוב " . גם במקרא שרדו כמה פסוקים שבהם השם כנענים משמש בהוראת סוחרים ונכבדי אר ץ ( ישי כג : ח ; הוי יב : _ה,- צפי א : יא ; זכי יא : ז , יא,- איוב מ : ל , ( ועתה ברור , שנשתמרה בהם משמעותו הקדומה של השם . מכתובות נחי מימי המאה הט"ו לפני סה"נ עולה , כי בלשון החורית שימשה המלה נ 111 ו 31 ח 1 < 1 במשמעות ארגמן . אין הבדל בין הכתיב של מלה זו ובין הכתיב האכדי של כנען במכתבי אל עמארנה : ! ו 1 ו _3 _( תו 1 < או _3 ח 3 _£ ת ; 1 (! העיצור ו ) שבכתובות אלו הוא תמורתה של העי"ן , שלא היה לה סימן בכתיב האכדי . הפקת הארגמן מחלזונות הים היתה אחת המלאכות המקובלות בחוף הפיניקי , ומאחר שצבע יקר זה היה שם דבר בכל המזרח הקדמון , היו חוקרים שהניחו , שהיה קשר בין השם כנען ובין מלה זו . בהתאם לכך הועלתה הסברה , כי בפי החורים כונה החוף הפיניקי בשם 'ארץ הארגמן . ' תחילה שימש שם זה ר ק לציון החוף הפיניקי , יחד עם השם חורו , אך לימים התרחבה משמעותו . התפתחות דומה אפשר למצוא גם בשם פיניקיה , שמוצאו מן המלה היוונית 1 ' \ 1 _^ , _00 שפירושה ארגמן . גם במקרא יש סימנים לשימוש בשם כנען במשמעות גיאוגראפית מצומצמת זו . ביהוי ה : א יש הבחנה בין ימלכי האמרי אשר בעבר הירדן ימה' ובין 'מלכי הכנעני אשר על _היםי ( וראה גם ישי כג : יא . ( לעומת זה הראה לאנדסברגר , כי במקום טו 1 ו _3 [ ת 1 _< 1 יש לגרוס , כנראה , נ 1 ו 1 ו _31 ח , _^ 1 שנגזרה מן המלה השומרית , 811-1 נות _^ ט באכדית , אקנא באוגריתית , קנע / קנע ( א ) בסורית _0 \ ' 00 ט * ביוונית . אין אפוא קשר בין המונח נ 1 ו { ו 3 | ח _^ 1 ובין השם כנען . כתובים אחדים במקרא מצרפים לחבל החוף גם את צפון עמק הירדן ומייחדים לשני חבלים אלה את השם כנען : יוהכנעני יושב על הים ועל יד הירדך ( במי יג : כט ; והשווה יהר יא : ג . ( הקשר בין עמק הירדן ובין החוף הפיניקי מרומז גם בסיפור על כיבוש ליש בידי הדני ( שופי יח : ז , כח . ( השם כנען 1 ) ח _3 _^ תו 3 , 1 ( ת _3 _£ ת 1 ( 1 או { 11 ו 31 ח _(^ 1 שכיח מאוד במכתבי אל עמארנה מן המחצית הראשונה של המאה הי"ד לפני סה"נ . גם בהם הכוונה בראש וראשונה לחוף הפיניקי , אך עם זאת משמש השם גם במשמעות רחבה יותר לציון כולל של תחום השלטון המצרי בארץ ישראל 16 ראה ; 277 ( 1 . קק 5 ) 1110 , - 1 ( 1973 ) , , חו 0 $ 5 ס 16 ; 17 0 . . ק 1 , 343011 , 118 ( 1950 ) , ו 72 { . ; _\^ . ? . ' \ 11 ) _1181 . קק 1949 , ח _40 ח 7 > 16 8101116 0 _//*?;>! . ( 1 _. 0 , ך 1111 זז 557 ( 121 ) 5 . 3 . ק £ 75 _, א , 4 סיכום העדויות על הכנענים ראה 23- : . קק _(^ 1 . ) , 8 . _^ 6 _\ \ _* 1 \ ,, 1405 , _. 1 _\\ ' _^ 111 ( 1968 ) , ת 3 וח _156 י £ > .. / . \\ : ח / 1 ! _1131 < 1 , 1 _א 123-148 ; . 4 . £ . . קק 16 _# 15 ? 061 , ? 305 1971 , זח _016 ח 15101 ? 6 0 ו { , וח 29-52 29 ; 1 _^ _6 . קק 0 _^ 1 1973 , י 1 , 0 _\( ח _16 זז 160 _^ 163 0 / 1116 01 ( 1 7 (! _510 18 ראה : 181 , 1 . 9 ; . נ < א 0 . 154 , 1 . 24 ; א 0 . 48 , 1 . 5 ; א 1953 , ח _< 10 ח 7 _^ 6 410101 ( 11 70111615 . 1 _. 0 , ח 3 מז 11 0 . ] . \\' _186 . ק 9 111601 , . 05 . \ ' 111 ( 1954 ) , ו 7-12 . קק 246 ; 8 . _^ 13151 _^ (\ _13231 ) , , _845011102 ( 1946 ) , . ק £ _7 , א 20 4 ראה _3 : וך 1 ק _113€161 ו 1 ק 1101 0 / 1 ( 1311111601 5111 ( 1165 , ז 16 ז 124 1 . = 0 . קק _£ 15 _£ 1 , 10 _^ 110 _^ 6 , _^ 1 ( 1936 ) , ק 327-329 £ . _^ . 5 . קק 21 1967 , ראה 166 1 . : . קק _XX _^ ( 1967 ) , _61861 , 7 _^ , ל 115 ח 8 . 1 _ _3

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר