א. ארץ ־ישראל במסגרת המזרח הקדמון

עמוד:9

הקבוצה השנייה הם בני חם , הכוללים את תחום השפעתה המדינית של מצרים : כוש בדרום ( נו ; 3 ה , ( מצרים עצמה , פוט במערב ( לוב ) וכנען בצפון . בני כוש כוללים חלק מארצות דרום ערב הקשורות באפריקה . ? סבא , רוףלה , סבתה , רעמה , _קזבא וךךן . חלק מעמים אלה נזכרים אחר כך ברשימת בני שם . קשה מאוד לזהות את העמים השונים המתייחסים על מצרים , אך ברורים האחרונים שבהם , לפי נוסח מתוקן : 'ואת הכפתורים אשר יצאו משם פלשתיםי . נמצא , שגם הפלשתים , שישבו בחוף הדרומי של ארץ ישראל , נחשבו על בני מצרים , אף על פי שמוצאם מכפתור ( כרתים ) שבאיזור 'איי הגוים' של יפת . על כנען מתייחסים , מלבד עמי כנען המפורסמים — החתי , היבוסי , האמךי , הגךגשי והחוי ( חורי — (? גם ערי פיניקיה הראשיות : _צידן , המשמשת גם כשם כולל לפיניקיה וכוללת את דאר ואת גבל , עךקת , קוץ , אךוד וצמר . לבסוף נחשבת גם חמת שעל האורונטס על בני כנען , אף על פי שיושביה היו חיתים . עם בני חם נמנית גם קבוצה של עריה הראשיות של מיסופוטאמיה , אף על פי שאשור נמנית גם יחד עם בני שם . ערים אלו נזכרות כאן בגלל זיקתן לנמרד , המתייחס על כוש . הן כוללות את ב 5 ל , אלף , אכד וכלנה בארץ שנער ( דרום מיסופוטאמיה ) ואת נינוה , רחבת עיר _3 , לח ורסן בארץ אשור ( צפון מיסופוטאמיה . ( הקבוצה השלישית היא של בני שם , אבי כל בני ע 3 ר ( עברים , ( שעליהם מתייחסים גם בני ישראל . באמור , חוץ מעילם במזרח ולוד שבאסיה הקטנה (?) מכילה קבוצה זו עמים דוברי לשונות שמיות הקרובות לעברית . עמים אלה נחלקים לשלוש קבוצות ו אשור שבמיסופוטאמיה ( וכאן מקומן של ערי מיסופוטאמיה שנמנו יחד עם בני חם ;( אךם , שהשתרעה מצפון מיסופוטאמיה ועד סוריה התיכונה וצפון עבר הירדן , ולבסוף שבטי דרום ערב , המתייחסים על יקטן בן עבר , ולפי השקפה זו הם הקרובים ביותר לבני ישראל . הידועים ביותר הם ךוצךמות , _^' בא וחלילה , שנזכרו בבר יחד עם בני כוש . הרכב הרשימה מתאים ביותר לימי המלוכה המאוחדת , בייחוד הזכרתן של ארצות דרום ערב . תחום זמן זה עולה לא רק מתוכן הרשימה , כי אם גם ממבנה הכללי ; מן הצר האחד קשה להעלות על הדעת , שכל העמים האלה נכללו בתמונת עולמם של שבטי ישראל לפני שהללו התאחדו ונטלו חלק פעיל במסחר ובפעילות המדינית במזרח התיכון . מן הצד האחר , הזיקות הפוליטיות שבין העמים , הניכרות בסידורם ברשימה , הולמות עדיין את תקופת הכיבוש וההתנחלות . קישורה של כנען עם מצרים הוא קרוב לראשית ההתנחלות הישראלית , כאשר כנען היתה פרובינציה מצרית . מן הסתם זו גם הסיבה , שהפלשתים נחשבים על בני מצרים , שהרי ישבו בחלקה הדרומי של ארץ כנען , שהיה מרכז שלטון הפרובינציה המצרית . כנגד זה החיתים אינם עוד בני אנאטוליה , אלא אחד מעממי כנען . לוח העמים מקיף את חוג האומות והארצות שהכירו בני ישראל בתקופת המקרא , והוא משרטט נאמנה את מקומה של ארצם בלב מסכת העמים והממלכות של המזרח הקדמון , במיפגש מעגלי הספירות של שם , חם ויפת . 5 קשה להבין מדוע הושמטה מן הרשימה העיר גבל , שהיתה עיר פיניקית חשובה ובעלת קשרים הדוקים ביותר עם מצרים . אולי אין המלה יגבולי בפסוק יט אלא שיבוש של גבל , וייתכן אפוא , שיש לגרוס ו יואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואת הגבלי ואחר נפצו משפחות הכנעני מצידן נאכה גררה וגוי י ( תיקון 7 ה הציע פרופי מזר 6 . ( ראה : אולברייט , מתקופת האבן , עמי ו 9 ו ; 64 ( 3 . קק _/> . / , _* _\\\ 11 ( 1936 ) , , ץ !( . £ _11186

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר