תוכן העניינים

עמוד:ו

פרק שלישי : הממלכה המאוחדת 221 א . שאול 221 .. ב . כיבושי דויד 224 .. ג . הממלכה בשיא התפשטותה 228 .. ד . רשימת ערי הלויים 232 .. ה . שגשוג הממלכה והתפתחותה בימי דויד ושלמה 237 .. ו . מחוזות שלמה 239 .. פרק רביעי : ממלכות ישראל ויהודה 247 א . בית ירבעם ובית בעשא , 882-928 ) בקירוב 247 .. ( ב . מסע שישק 249 .. ג . ביצורי רחבעם 254 .. ד . בית עמרי , 842-878 ) בקירוב 257 .. ( ה . המלחמות בארם ובאשור 258 .. ו . התמרדות מואב בימי מישע 260 .. ז . בית יהוא ואחריתממלכתישראל 721-842 ) לפניסה"נ , בקירוב 263 .. ( ח . מחוזות יהודה 268 .. ט . חרסי שומרון 277 .. י . מסעות תגלח פלאסר הג' וירידת ממלכת ישראל 285 .. פרק חמישי : אחריתה של ממלכת יהודה 295 א . מסע סנחריב 295 .. ב . טביעות 'למלך' ומשמעותן הגיאוגראפית המינהלית .. _ו 30 ג . מלכי יהודה האחרונים 306 .. ד . תקופת הגלות ושיבת ציון 313 .. נספחים 325 רשימת הקיצורים הביבליוגראפיים 338 מפתח השמות הגיאוגראפיים 341 מראה המקומות במקרא 355

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר