הקדמה: על זכויות אדם ועל הדרה חברתית ישראל דורון, ורד סלונים־נבו, יאיר רונן

עמוד:8

התחוללה בעולם "מהפכת זכויות , " וברמה הבין לאומית הפך שיח זכויות האדם ( לפחות ברמת ההצהרה ) לשיח דומיננטי ומרכזי . בשונה מהמושג זכויות אדם , מושג ההדרה החברתית הוא לא רק צעיר יותר אלא תכניו ומהותו פחות ברורים ומוסכמים . השימוש במושג זה נכנס לשיח הפוליטי והאקדמי רק בעשור האחרון של המאה העשרים . אמנם השימוש הראשון במקביל הצרפתי "les exclus" נעשה בשיח הצרפתי כבר בשנות השישים , ( Kianfer , 1965 ) אולם אז הוא לא עורר תהודה רחבה . רק בשנות השמונים , ועוד יותר מזה - בשנות התשעים של המאה הקודמת , ובעיקר באירופה , נפוץ השימוש בו יותר ויותר , בעיקר בניסיון למצוא חלופה למושג העוני , שנתפס כמושג צר מהנחוץ , שאינו ממצה את ייצוג הווייתן של אוכלוסיות מוחלשות . על אף היעדרה של הגדרה ברורה ומוסכמת ניתן לומר כי בשונה מהעוני , תפיסת ההדרה החברתית מבקשת להתמקד ברעיון שקבוצות מודדות סובלות ממוחלשות רב ממדית . את המוחלשות הזאת ניתן לזהות לא רק בניתוח חברתי כלכלי סטאטי אלא גם באמצעות ניתוח רב ממדי ודינמי . ניתוח כזה מדגיש לא רק את משאביהם של היחיד ושל משפחתו , אלא בוחן גם את משאבי הקבוצה והקהילה , ומתייחס למכלול יחסי הריבוד והכוח המשמעותיים בחברה . ( Graham , 1999 ) תפיסת ההדרה החברתית בוחנת גם את מידת יכולתם הן של היחיד והן של הקבוצה למצות את זכויותיהם בפועל ואת היקף האפשרות הפתוחה בפניהם להשתתף השתתפות פעילה בעיצוב חייהם במסגרת הקהילה והחברה שבה הם מצויים . מלבד זאת , כפי שמציין דורון , ( 2006 ) מעבר להיבטים החומריים של ההדרה החברתית חשוב לשים לב גם להיבטים התרבותיים והסמליים של ההדרה . בכל חברה אנושית - והדבר נכון בייחוד למהגרים שהצטרפו לחברה רק לאחרונה , כפי שאופייני למשל לחברה הישראלית - רווחת הנטייה לייחס לבני אדם , ולפעמים לקבוצות שלמות באוכלוסייה , תכונות מסוימות הכרוכות בהדבקת תוויות דימוי שליליות . אנשי מקצוע העובדים במוסדות חברתיים מרכזיים , ובכלל זה שירותי הרווחה , נוטים לפעמים לאמץ גישה זו , המוליכה לקטגוריזציה ולמתן לגיטימציה ( גלויה או סמויה ) להבדלים בהתייחסות לבני אדם המתויגים בדימוי שלילי , דימוי של מי ש"סוטים" מנורמות ההתנהגות המקובלות ולהבדלים בדרכי הטיפול בהם . לפעמים התייחסות כזו הופכת את ההיבט הסמלי לצורות ממשיות של אפליה ושל תיוג ואף של פגיעה באותם בני אדם . תיוג שלילי זה , שמקורו תרבותי , תורם להתהוותן של קבוצות אוכלוסייה מודרות , שמפאת הדימוי השלילי שהודבק להן הן נתקלות בקשיים בניסיונן להשתלב בזרם המרכזי של החיים בחברה , והוא מונע מהם את האפשרות

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר