- אוריאל רפפורט היסטוריון של תקופת הבית השני

עמוד:13

טביעת המטבעות בידי החשמונאים ואת משמעות המונח "חבר היהודים" המופיע על מטבעות השליטים החשמונאים.14 כן עסק אורי במטבעותיו של הורדוס, במטבעות מהתקופה הפרסית ובמטבעות ערים.15 אורי ייחד גם מחקרים ליחסים בין יהודים ללא יהודים בארץ-ישראל. בעבודת הדוקטור שלו הוא עסק בתעמולה דתית ובגיור בתקופת הבית השני, ולאחר מכן בתושביה הלא יהודים של ארץ ישראל: אדומים, שומרונים, ותושבי הערים ההלניסטיות.16 עיקר מחקריו בתחום זה יוחדו להשפעת היחסים בין יהודים ללא יהודים, על המגמות הפוליטיות בתקופה החשמונאית ותחת שלטון רומי. אורי עמד על ההשפעה שהייתה לעולם ההלניסטי על משטר המדינה החשמונאית ועל החברה היהודית בתקופת שלטונם, ובמיוחד הדגיש את מקומה של מערכת היחסים בין היהודים לנוכרים כגורם מרכזי לפריצתו של מרד היהודים בשנת 66 לסה"נ.17 גם הספרות היהודית מימי הבית השני תפסה מקום במחקריו של אורי. הוא עסק בספרות מקראית מימי הבית השני, ובמיוחד עניין אותו ספר דניאל כחיבור המשקף את התקופה ההלניסטית ואת ימי גזירות אנטיוכוס.18 בשנים האחרונות אורי עמל על 14 ראו למשל: "למשמעות 'חבר היהודים,"' מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ-ישראל, ג )תשל"ה,( עמ' ?67-59 ,Review AJS ,Coinage" Hasmonean of Emergence "The 171-186 .pp ,1(1976) וגם: 1-17 .pp ,(1981) 32 ,JJS ,Coinage" Judean First "The 15 Numismatique,\O Revue ,Herodiennes" Monnaies des Chronologie la sur "Note 64-75 .pp ,968) "?(1מטבעות יהודה מסוף התקופה הפרסית ומראשית התקופה ההלניסטית," א' אופנהיימר, א' רפפורט, מ' שטרן )עורכים,( פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני, ספר זיכרון לאברהם שליט, ירושלים תשמ"א, עמ' ?21-7 "אשקלון ומטבעותיה של יהודה," מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ-ישראל, לכבוד עזריאל שוחט, ד )תשל"ח,( עמ' .18-11 16 א' רפפורט, תעמולה דתית של יהודים ותנועת ההתגיירות בימי הבית השני, חיבור לשם קבלת תואר דר" לפילוסופיה בהדרכת פרופ' אברהם שליט, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשכ"ה? 73-82 .pp ,(1969) 43 ,RB ,Egypte" en Idumeens ?"Les ראו למשל: on "Reflections Studies ,(eds.) ,Reiner .E ,Bartal .I ,Ben-Artzi .Y ,Samaritans" the of Origins the .pp ,1999 Jerusalem ,Ben-Arieh Yehoshua Honourof in History and Geography in ?9-19 "הערים ההלניסטיות לחוף ימה של ארץ-ישראל," חוף וים, המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית, תל-אביב ,1978 עמ' .47-41 17 "על התייוונותם של החשמונאים," תרביץ, ס )תשנ"א,( עמ' 503-477 ] א' רפפורט, י' רונן )עורכים,( מדינת החשמונאים, ירושלים-תל-אביב תשנ"ד, עמ' ?[101-75 "יחסי יהודים ולא יהודים בארץ-ישראל והמרד הגדול ברומי," תרביץ, מז )תשל"ח,( עמ' 14-1 ) ]א' כשר )עורך( המרד הגדול: הסיבות והנסיבות לפריצתו, ירושלים תשמ"ג, עמ' ,[172-159 18 ראו למשל: "המלכות הרביעית בספר דניאל," בית מקרא, י )תשכ"ה,( עמ' ?25-10 "הערות לתקופת גזירות אנטיוכוס באספקלריה של ספר דניאל," ב' בר-כוכבא )עורך,( התקופה הסלווקית בארץ-ישראל, תל-אביב תש"ם, עמ' .63-49

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר