- אוריאל רפפורט היסטוריון של תקופת הבית השני

עמוד:12

של החיים היהודיים בארץ-ישראל ובפזורה בתקופת הבית השני. הוא ערך ספרים שיוחדו ליוסף בן מתתיהו,6 למרד בר-כוכבא,7 לבעיות אגראריות וכלכליות בארץ- ישראל,8 לבתי כנסת עתיקים,9 למפגש התרבויות בארץ-ישראל,10 למגילות קומראן" ולמדינת החשמונאים.12 תרומה חשובה אחרת של אורי ללימוד תולדות ישראל בימי הבית השני היא מפעלו הביבליוגרפי שבו הוא עוסק זה 35 שנים. ראשיתו של המפעל בחוברת צנועה, ששוכפלה וחולקה לסטודנטים בעיקר, אך היא ציינה ניסיון ראשון מסוגו לרכז את כל ספרות המחקר ברשימה מסודרת וממוינת לפי נושאים. ארבע שנים אחר-כך הורחבה הביבליוגרפיה ועודכנה וראתה אור בקובץ מחקרים שאורי היה בין יוזמיו ועורכיו הראשיים. הרחבה נוספת, שגם היא ראתה אור בסטנסיל, נתחברה בשותפות עם מנחם מור ארבע שנים מאוחר יותר, ובשנת 1982 ראתה אור לראשונה ביבליוגרפיה ממוחשבת, שנערכה בטכנולוגיות מתקדמות לאותם ימים ופורסמה כספר שהורחב ועודכן חמש שנים מאוחר יותר. סיכום של ספרות המחקר שפורסמה בין השנים ,1985-1960 ראתה אור בשנת 13.1986 מחקריו של אוריאל רפפורט עוסקים, כאמור, בקשת רחבה של נושאים. אחד הבולטים שבהם הוא המטבעות. מעבר להיבטים של זיהוי המטבעות, תיארוכם וזיהוי הרשויות המובעות הצליח אורי לצייר תמונה חברתית-דתית-כלכלית ופוליטית, העולה מן המטבעות, בייחוד מהמטבעות שטבעו החשמונאים. אורי ניתח ביסודיות את ראשית 6 א' רפפורט )עורך,( יוסף בן מתתיהו - היסטוריון של ארץ-ישראל, ירושלים תשמ"ג. 7 א' אופנהיימר, א' רפפורט )עורכים,( מרד בר-כוכבא - מחקרים חדשים, ירושלים תשמ'יד. 8 א' אופנהיימר, א' כשר, א' רפפורט )עורכים,( אדם ואדמה בארץ-ישראל הקדומה, ירושלים תשמ"ו. 9 א' אופנהיימר, א' כשר, א' רפפורט )עורכים,( בתי-כנםת עתיקים, ירושלים תשמ"ח. 10 א' כשר, ג' פוקס, א' רפפורט )עורכים,( יוון ורומא בארץ-ישראל, ירושלים .1989 11 ,Research Yearsof Forty :Scrolls Sea Dead The ,(eds.) Rappaport .U ,Dimant .D 1992 Leiden-Jerusalem 12 י' רונן, א' רפפורט )עורכים,( מדינת החשמונאים, ירושלים-תל-אביב תשנ"ד. 13 the Periodof the in History Jewish Bibliographyof Selected A ,Rappaport .U 1968 Haifa ,Temple -,Second א' רפפורט, "ביבליוגרפיה לתולדות ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית, ,"1970-1946 מחקרים בתולדות עם-ישראל וארץ-ישראל, ב )תשל"ב,( ?341-248 מ' מור, א' רפפורט, ביבליוגרפיה לתולדות ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית ,1975-1971 המכון ללימודים מתקדמים, ירושלים ?1976 מ' מור, א' רפפורט, ביבליוגרפיה לתולדות ישראל בתקופה ההלניסטית-רומית ,1980-1976 ירושלים ?1982 מ' מור, ד' דימנט, א' רפפורט, ביבליוגרפיה לתולדות ישראל בתקופה ההלניסטית-רומית ,1985-1981 ירושלים ?1987 Israeli of (1960-1985) Years 25 of Survey "A ,Rappaport .U ,Mor .M B.C.E.-135 (539 Period Temple Second the in History Jewish on Scholarship 56-72 .pp ,(1986) 26 ,Bulletin Theology Biblical ,C.E.)"

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר