תורה לכל באי העולם זרם אוניברסלי בספרות התנאים ויחסו לחכמת העמים

עמוד:4

Marc Hirshman Torah for the Entire World אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכאני ( לרבות צילום והקלטה , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור Printed in Israel 1999 Publishing House Ltd ., Tel Aviv By Hakibbutz Hameuchad כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד , תל אביב נדפס בישראל , דפוס "חדקל" תל אביב

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר