II תשובון - תשובות לשאלות ההכנה לבגרות

עמוד:164

עמי : 72 טוני מוריסון , תרגום : ניצה בן-ארי , חמדת , 1987 , עמ' © . 143 כל הזכויות בעברית שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד , בני ברק . עמ' 79 י משה גרינברג , אברהם שפירא ( עורך , ( על המקרא ועל היהדות-קובץ כתבים , 1984 , עמ' © . 85 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ' : 80 משה גרינברג , אברהם שפירא ( עורך , ( על המקרא ועל היהדות-קובץ כתבים , 1984 , עמ' © . 96-95 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמי : 87 ערעור אזרחי מסי , 25 / 50 שמריהו וולפסון נגד חברת ספיניס בע"מ , פסקי דין , כרך ה , ' תשי"א-תשי"ב , עמ' . 275 יוצא לאור מטעם בית המשפט העליון , על ידי לשכת עורכי הדין בישראל © . כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמ' : 87 דברי הכנסת , כרך , 33 חוברות י"ח-כ"ט ( מושב ראשון , ( עמ' ) , 1050 ישיבה ע"ז , י"ט שבט תשכ"ב 24 , ינואר © . ( 1962 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמ' : 91 ז'אן ז'אק רוסו , תרגום : יוסף אור , עריכה : ח"י רות , על האמנה החברתית או עקרוני המשפט המדיני , מתוך : ספרי מופת פילוסופיים ( ג , ( תשמ"ד , ספר א , ' עמ' © . 17 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים . עמ' : 92 צבי יעבץ , זאב רובינזון , מרידות עבדים ברומי , 1983 , עמ' © . 62 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל אביב , תל אביב . עמי : 94 אריסטו , תרגום : ח"י רות , הפוליטיקה לאריסטו , ספר , 1 תש"ן , מתוך : ספרי מופת פילוסופיים ( יח , ( פרק גי , עמי © . 19 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים . עמ' : 94 משה דוד קאסוטו , פירוש על ספר שמות , תשכ '' ט , עמ' © . 185 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים . עמ' : 109 משה גרינברג " , הנחות יסוד של החוק הפלילי במקרא , " בתוך : משה גרינברג , יוחנן מופס , גרשון דוד כהן , תורה נדרשת : חיבורים , 1984 , עמ' . 25 הוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . © כל הזכויות שמורות למחבר . עמ' : 114 רשות ערעור , 40 / 86 אורי שנער נגד מדינת ישראל , פסקי דין מ , ( 1 ) עמ' . 237 יוצא לאור מטעם בית המשפט העליון , על ידי לשכת עורכי הדין בישראל © . כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמ' : 120 יגאל ידין , תורת המלחמה בארצות המקרא לאור הממצאים הארכיאולוגיים , 1963 , עמ' © . 243 כל הזכויות שמורות בידי החברה הבינלאומית להוצאה לאור , רמת גן . עמ' : 123 אברהם כהנא ( תרגום ופירוש , ( ספר המקבים = ) חשמונאים ) א , ' ג , ' נו , תרצ '' ב , עמ' כ . © כל הזכויות שמורות להוצאת מקורות , תל אביב . עמ' : 127 ישראל אפעל , כעיר נצורה-המצור וגילוייו במזרח הקדום , תשנ '' ז , עמ' © . 55-54 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים . עמ' : 130 אליעזר שבייד " , השמדת עמלק והורשת האמורי , " בתוך : א '' ד שפיר ( עורך , ( מאזניים - ירחון לספרות , אב-אלול , תשל"א , כרך לג , עמי © . 206-205 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים . עמ' : 134 משה עמית " , המלחמה - מורה אלימות , " בתוך : יוסף ג . ליבס ואלכסנדר פוקס ( עורכים , ( אשכולות , קובץ מוקדש לתרבות הקלאסית ולמורשתה , תשל"א , ספר ששי , עמ' © . 46 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר