II תשובון - תשובות לשאלות ההכנה לבגרות

עמוד:162

. 7 א . על פי חוק חמורבי , דינו של הבנאי שגרם למותו של בעל הבית הוא מוות ; אם גרס למותו של בנו של בעל הבית - בנו שלו יומת ואם גרם גם למותו של עבד - עליו לשלם פיצוי כספי לבעליו ; של העבד . ב . העבד אינו נחשב לאדם , ולכן לא מופעל עליו דין התמורה אלא דין פיצוי , המופעל במקרה של פגיעה ברכוש , למשל פגיעה בבהמה . ג . על פי שמות כא - 21 , אם אדם מכה עבד והעבד מת כתוצאה ישירה מכך , אותו דם "נקם ינקם . " על פי פסוק זה העבד נתפס כאדם , ולא כרכוש . ועם זאת , בהמשך החוק מתייחס לפגיעה בגופו של העבד - פגיעה שאינה מובילה למוות מיידי - כאל פגיעה ברכוש . . 8 א . על פי חוקי חמורבי חייבים להסגיר עבד נמלט לאדונו ואף מקבלים על כך תגמול . זאת מתוך הנחה שהעבד הוא רכושו הבלעדי והמוחלט של האדון . על פי דברים כג , 17-16 , אסור להסגיר עבד נמלט אלא חובה להגן עליו . זאת מתוך תפיסה כי העבד אינו רכושו של האדון אלא נמצא שם כמצב זמני . ב . לפי בראשית טז , 9-6 , הגר השפחה בורחת מפני שרי גבירתה . המלאך לא מחייב אותה לחזור לשם , אך הוא ממליץ על כך . שמואל א , ל - 15 על פי פסוקים אלה נראה כי אין זה מובן מאליו שלא מסגירים את העבד . העבד דורש מדוד שבועה שלא ימית אותו ולא יסגיר אותו לאדונו . נראה כי החוק אינו מספיק , אלא שהעבד מבקש הבטחה . מלכים א , ב : 40-39 על פי פסוקים אלה ברור כי החוק לא נשמר - נמצא מי שמודיע מיד לשמעי כי עבדיו בגת . . 9 בראשית ט : 6-5 , א . הוכחה כי המעניש הוא האל , מתוך פסוק - 5 דיבור בגוף ראשון : "אדרש " , " אדרשנו " - כלומר , האל בעצמו ידרוש את נפש האדם . הוכחה כי המעניש הוא האדם , מתוך פסוק - 6 "באדם דמו ישפך . " ניתן לפרש פסוק זה : באמצעות האדם ( גואל הדם ) - דמו של הרוצח יישפך . ב . את הפירוש הראשון : השופך דם האדם באדם דמו ישפך ג . מבנה כיאסטי - מבנה של . x הרעיון - מידה כנגד מידה : מי שישפוך את דם האדם - כעונש , דמו שלו יישפך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר