II תשובון - תשובות לשאלות ההכנה לבגרות

עמוד:160

. 2 א . קסוטו טוען כי בישראל , לפני חורבן בית ראשון , מערכת ארגון המשפט הייתה אזרחית ולא על פי חוקי התורה , חוקי התורה לא עמדו בבסיס מערכת המשפט והחוק , אלא היו דרישות דתיות ומצפוניות ברמה האישית . ב . על פי ירמיהו לד אפשר לראות שחוקי העבד שבספר שמות לא יושמו בדרך כלל . על פי המתואר בירמיהו , העבדים שוחררו בימי ירמיהו כמחווה חד פעמית , ואחר כך שועבדו מחדש . . 3 א . שמונה הדרגות על פי הרמב"ם י ; מי שנותן לעני - באמצעות הלוואה או שותפות כלכלית או הצעת עבודה - באופן כזה שיחלץ את העני ממצבו ויאפשר לו שיקום כלכלי . . 2 מתן בסתר - מבלי לדעת למי הוא נותן ומבלי שהעני ידע ממי קיבל , על מנת שלא לבייש את המקבל . . 3 נתינה לקופת צדקה ציבורית , אשר יש עליה ממונה ; שוב , על מנת שלא לדעת למי הצדקה מגיעה , ובכך לא לבייש את העני . או נתינה לעני בסתר , מבלי שהעני ידע מיהו נותן הצדקה , אולם הנתינה היא נתינה הממוענת לאדם מסוים . זאת במקרה שאין גוף ציבורי שאפשר לתת בו אמון . . 4 נתינה לעני מבלי לדעת את זהות המקבל , אולם המקבל יודע את זהות הנותן . דרגה זאת היא נחותה יותר , מכיוון שהעני יודע ממי הוא קיבל וכרוכה בכך בושה . . 5 נתינה לעני בידו , כלומר זהות גלויה לנותן ולמקבל . הנתינה היא עוד לפני שהעני מבקש , כדי שלא לביישו בבקשת הצדקה . . 6 נתינה ישירה בין הנותן למקבל , לאחר שהמבקש ביקש - לפי צרכיו של המבקש . בעצם הבקשה יש מידה של אי נעימות . . 7 נתינה בסבר פנים יפות , כלומר בצורה נעימה , אולם פחות ממה שהמבקש צריך . . 8 נתינה בעצב - נתינה בצורה לא נעימה , שתדגיש את אי הנעימות שבקבלת צדקה . ב . הסדר ההיררכי שקבע הרמב"ם הוא לפי מידת הבושה וגרימת הצער לעני על כך שהוא מבקש . כאשר הרמה הגבוהה ביותר היא כזו שתוציא את העני ממעגל העוני , והנמוכה ביותר היא כזו שגורמת לו אי נעימות ובושה גדולה על בקשתו . ג . דוגמאות לנתינה מתוך המקרא , לפי דרגות הנתינה שמציע הרמב"ם : - שמות כב : 26-24 , "אם רובל תחבל שלמת רען ; עד בא השמש תשיבנו לו . " חוק זה מדבר על השבת משכון העני לצורך קבלת הלוואה . לפי חוק זה , אם נתן העני כמשכון את לבושו , או כל חפץ בסיסי אחר , יש להחזיר לו אותו עד סוף היום , על מנת שיוכל לקיים את לילו . נתינה זאת היא על פי דרגה 5 במדרג הנתינה של הרמב " ם - נתינה למקבל על פי צורכו , לפני שביקש . הנתינה מעוגנת בחוק . - דברים כד : 22-19 , "כי תקצר לןעיךך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה . " ... נתינה זאת " , לקט , שכחה ופאה , " היא על פי דרגה 4 במדרג הרמב"ם : העני יודע מי כעל השדה שהוא מלקט בו , אולם בעל השדה אינו יודע מי הם העמיס אשר נהנים מהשכחה . - ויקרא כה : 35 , "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך . " הדרישה מהאדם לעזור לחברו לפני שהוא מתמוטט כלכלית באמצעות הלוואה . - . 4 ערבות הדדית - הדרישה להלוות לאדם מעם ישראל ( אחיך : ( "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמן והחזקת בו גר ותושב וחי עמך" ( ויקרא כה - . ( 35 , חירות - התפיסה שאין מקום לשעבד אדם מישראל : "כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מערים" ( ויקרא כה - . ( 55 , אדם נברא בצלם אלוהים - האיסור להרוג אדם " .- שפן דם האדם כאךם דמו ישפך" ( בראשית ט - . ( 6 , הרכוש בעולם שייך לה' - חוק היובל : "וה ארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי" ( ויקרא כה - ( 23 , אסור למכור קרקעות לצמיתות כי הארץ שייכת לה . '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר