II תשובון - תשובות לשאלות ההכנה לבגרות

עמוד:159

. 5 לפי דברים כד - 5 , מטרת ההישארות של האדם שזה עתה נישא בביתו , עם אישתו , היא להיות עם אישתו ולשמח אותה : "ושמח את אשתו אשר ללןח . " חוק זה דואג לרווחת הזוג הצעיר . . 6 דברים כ : 18-10 , א . שתי הנסיבות שבהן מכים רק את הכוח הלוחם : ערים רחוקות וערים אשר לא מערי הגויים - עמי כנען ( המאוזכרים בבירור בפסוק : ( 17 "והכית את כל זכורה לפי חרב . " רשות להרוג את כל האוכלוסייה ניתנת כאשר מדובר בערי עמי כנען : rrnn srt < כל נשמה . " ב . לפי פירושו של הרמב " ם , גם כאשר באים להילחם מול עיר קרובה , חייבים לקרוא אליה ראשית לשלום . ג . על פי יהושע יא 19 , מצוין כי כל הערים נלחמו בישראל , ולא הייתה אף עיר שנענתה לקריאת השלום : "לא הייתה עיר אשר השלימה . " ניתן לשער כי אם לא השלימה , הוצע לה השלום . ומכיוון שהיו הערים קרובות , נראה כי דבריו של הרמב"ם תקפים למקרה זה . ד . הרמב"ם מקשר בפירושו בין קבלת השלום לבין קבלת שבע מצוות בני נח - המצוות החלות לפי חז " ל על כל בני האדם באשר הם , ולא רק על בני ישראל . בפסוק 18 מצוין כי מטרת השמדת הגויים היא שלא ילמדו את ישראל לעבור על מצוות ה . ' כלומר , אם הם נכנעים , עליהם לקבל על עצמם כתנאי את שבע מצוות בני נח , וכך לא ישפיעו על ישראל לחטוא . . 7 דברים כ : 19-10 , א . לפי פסוקים אלה , בתושבי הערים הרחוקות יש לנהוג באופן הבא : יש להרוג את הזכרים הלוחמים ; לשבות את הנשים , הטף והבהמה ; והביזה ושימוש בשלל ( רכוש ) - מותרים . ולגבי תושבי הערים הקרובות , ערי העמים הכנענים : יש להרוג את כולם . ב . לפי פסוקים אלה , נראה כי החוק לגבי הערים הקרובות לא מומש . בפסוק 20 נאמר : "כל העם הנותר מן האמורי ... ויעלם שלמה למס עובד . " כלומר , נראה כי שלמה הציע להם שלום , והם נענו והפכו לעבדיו . . 8 א . לפי פירושו של רש " י , אפשר לפסק את הפסוק בפיסוק מודרני , עם סימן שאלה בסופי : כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור ? וכך להעמידו כשאלה רטורית , שהרי העץ והאדם אינם דומים . ב . לפי פירושו של נתן זך , האדם הוא כעץ השדה : "כמו העץ הוא צמא למים . " ג . לפי דברים כ , 20-19 , אפשר לראות כי מגמת החוק אינה שימור הטבע אלא דאגה ללוחמים . הוכחות : "כי ממנו תאכל" - עץ המאכל הוא אספקת המזון של הלוחמים , אשר שמים מצור על העיר " ; רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אתו תשחית וכרת ובנית מצור על העיר " ... כלומר , מותר לכרות עץ אשר אינו עץ מאכל , לטובת בניית המצור בגזעים הכרותים . תשובות לשאלות של התרגול המסכם ( השאלותמופיעות בעמ' ( 151-149 . 1 א . לפי ליכט , בעמי הסביבה ההיבט המוסרי בא לידי ביטוי בדברים שאינם במוקד החיים של החברה - ביצירות ספרותיות לא שגרתיות . בחברה העברית , לעומת זאת , נראה שההיבט המוסרי של הגנה על החלשים בחברה מושרש ומוטבע בחיי היום-יום . אפשר להוכיח זאת באמצעות חוקים וסיפורים מקראיים רבים שמדגימים כיצד ההגנה על החלש היא חלק אינטגרלי מחיי היום-יום . ב . דוגמאות לחוקים המנחים להימנע מפגיעה בזולת : - "לא תחמוד אשת רעך" ( דברים ה , ( 18 , וכן כל המחצית השנייה של עשרת הדיברות ( דברים ה , , 18-16 ושמות כ - . ( 14-12 , "מכה איש ומת , מות יומת" ( שמות כא - . ( 12 , "פטור משירות למי שלא סיים את משימת חייו " ( דברים כ . ( 8-5 , דוגמאות לחוקים המנחים שלא לפגוע בחלשים בחברה : - הגנה מפני עוול במשפט - ויקרא יט ; 15 , דברים כד - . 17 , דאגה כלכלית לגר , ליתום ולאלמנה , למשל באמצעות השארת לקט , שכחה ופאה - דברים כד - . 22-19 , הגנה מפני הפעלת לחץ בהחזרת הלוואה ובתנאי המשכון - שמות כב . 25-24 ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר