II תשובון - תשובות לשאלות ההכנה לבגרות

עמוד:157

. 3 קסוטו טוען כי "נקום ינקם " הוא חידוש חשוב שחידשה התורה . בחוקי החיתים נראה כי אין נקמה לאחר מותו של אדם , אלא מתן פיצוי . לפי שמות כא 21-20 , ו , 26- אין לחיי האדם תחליף אשר ניתן לאמוד אותו בכסף או ברכוש . הנקמה , תשלום בחיי אדם , היא הדרך היחידה להתמודד עם הרג נפש . . 4 א . בשמות כא , 25-22 , מתואר מקרה של פגיעה באישה הרה אשר הפילה את העוברים אך היא עצמה נשארה בחיים ( ולכן "ולא יהיה אסון . ( " המחוקק לא קובע קנס קבוע כי סוג הפגיעה והיקפה יכול להשתנות . ב " . ונתן בפל י ל י ים" ( פסוק , ( 22 כלומר יגיע לבית המשפט . החוק מנסה למנוע מצב שבו הבעל , בכעסו הרב , יפגע ישירות בפוגע . החובה להגיע לבית הדין והקביעה כי בית הדין הוא המחליט על העונש , גם אם הבעל הוא המוציא לפועל , היא חובה שמטרתה למנוע ענישה עצמאית ולא מרוסנת של הבעל את הפוגע . ג . על פי פסוקים אלה , העברה נעשתה נגד הבעל - הוא אבי המשפחה . . 5 א . שמות כא , 25-22 , בהשוואה לחוקי חמורבי : 211-209 , ב . החוק החיתי מוסיף עיקרון של הבדל בין אישה חופשייה לאישה שאינה חופשייה . על פי החוק המקראי , כאמור , אין הבדל בין המעמדות במקרה זה . . 6 א . שמות כא " , 25-22 , ואם אסון יהיה . " במקרה זה הבעל אינו קובע את החוק משתי סיבות : . 1 מאחר שמדובר במקרה ברור של פגיעה בנפש , ולכן מקרה זה נכנס תחת החוק של הפוגע בנפש ישלם בנפשו . . 2 ניתן לשער שהבעל נסער מאוד , ולכן המטרה היא להגביל אותו ולא לגרום לכך שיפגע גם באשתו ובילדיו של הפוגע , כנקמה . ב . בעיקרון "נפש תחת נפש , " האדם שצריך לתת את נפשו הוא הפוגע ( בניגוד לחוקי חמורבי , שם התמורה היא המקבילה - בתו של הפוגע . ( . 7 א . על פי ההקשר בבמדבר לה , 22 פירוש המילה "צדה" קשור לכוונה . כלומר - התכוון לפגוע בנרצח . על פי ההקשר בשמואל א , כד , 12-10 פירוש המילה "צדה" הוא מלשון ציד - אתה רוצה לצוד את נפשי . ב . אבן עזרא מפרש את הכתוב בשמואל א כמארב . לדבריו אפשר לפרש את שמות כא : 13 , "לא צדה והאלהים אנה לידו" כציד . . 8 א . בשמות כא 12 , לא מתואר המקום אשר ינוס שמה . לפי במדבר לה , 28-9 , המקום הוא ערי מקלט . ב . ביהושע כ , 9-7 , יהושע מממש את חוק ערי המקלט כערי הגנה , ומגדיר את קדש , את שכם , את קריית ארבע וערים נוספות כערי מקלט " : אלה היו $ / ךי המו $ ה לכל בני ישראל ולגר הגר בתוכם לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה ולא ימות ביד גאל הדם # ד עמדו [ למשפט ] לפני העדה " : . 9 א . במדבר לה : 23-17 , הדרכים להבחין בין רוצח בשגגה לבין רוצח במזיד : - רוצח במזיד הוא מי שהשתמש בכלי המעיד על רצון להרוג : בכלי ברזל המועד להריגה , באבן העלולה להרוג , או בכלי עץ המסוגל לגרום להרג . כמו כן , הרוצח במזיד הוא מי שיש לו מניע - מי שהודף בשנאה , מי שמשליך כלי בתנועת ציד ובכוונה , מי שמכה באיבה . בנוסף , חז"ל מגדירים "כלי שיש בו כדי להמית , " ואת האיבה , בקריטריונים לעוצמת המכה . מי שהיכה אדם שני בחוזקה שיש בה כדי להרוג הוא רוצח , גם אם לא התכוון להרוג . - הרוצח בשגגה הוא מי שרצח באופן מפתיע , ללא מניע - מי שהשליך כלי בלא כוונת ציד , מי שהפיל אבן הורגת אולם עשה זאת בטעות , מי שאין לו מניע ואינו אויבו של הנרצח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר