II תשובון - תשובות לשאלות ההכנה לבגרות

עמוד:156

ב . אפשר להסביר הבדלים אלה בכמה דרכים . 1 .- ראיית ספר שמות וספר דברים כשני קובצי חוק מקבילים , שונים במגמותיהם . בספר דברים הגישה הומאנית יותר : מודגשת טובת העבד וראיית העבד כאדם שווה , וראיית מעמדו כעבד כמעמד זמני שאינו מעיד דבר על מהותו כאדם . . 2 התפתחות חברתית הבאה לידי ביטוי בהתפתחות החוק ובשינויו . . 3 גישה מסורתית , המסבירה את ההבדלים בהגדרת מצבים שונים שכל חוק מתייחס אליהם . על פי תפיסה זאת אין סתירה בין הקבצים השונים , אלא השלמה . . 9 א . על פי דברים יב 14 , יש לרכז את עבודת הקורבנות ומתן המעשרות לאלוהים במקום אחד - " במקום אשר יבחר ה . "' ב . לפי שמות כא : 6 , "והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה . " לפי דברים טו : 17 , "ולקחת את המך 5 « ונתתה באזנו ובדלת . " בספר שמות רציעת האוזן מתבצעת כנראה במקדש מקומי " , והגישו אדניו אל האלהים . " לפי חוק ריכוז הפולחן של ספר דברים , פולחן מתבצע רק במקדש המרכזי ולא בבית הפרטי , ולכן רציעת האוזן לא מתבצעת במקום הפולחן . . 10 א . שמות כא .-32-28 במקרה של אדם כן חורין שנפגע מפגיעת שור - השור ייסקל . במקרה של שור מועד ( כלומר שהיה ידוע שהוא מסוכן ) - בעליו ייענש בעונש מוות . במקרה של עבד שנפגע מפגיעת שור , השור ןיסקל ובעל הבית יפוצה בכסף . הנימוק לפיצוי הכספי הוא שהשור פגע בכוח עבודה של האדון . חוק זה מעיד על תפיסה לא אנושית של העבד . דווקא מתוך היכולת לפצות על אובדן העבד בכסף , ניתן ללמוד על ההתייחסות אליו כאל חפץ . ב . דין זה דומה להבחנה בין בן חורין לבין עבד לפי חוקי חמורבי , סעיפים . 231-229 בחוקי חמורבי ( סעיף , ( 231 יש חובת פיצוי האדון בעבד חלופי במקרה של פגיעה בו . גם בחוקי חמורבי וגס בשמות כא , 32-28 , יכול להיות פיצוי כספי ( כסף או עבד חלופי ) בתמורה לחייו של העבד . תשובות לשאלות של פרק : 5 דעי רצח ( השאלות מופיעות בעם' ( 118-117 . 1 א . בראשית ט : 6-5 , לפי פסוקים אלה עונשו של שופך דם הוא שפיכת דמו שלו ; עונש מוות . ב . על פי פסוק , 5 המעניש הוא אלוהים . את דמכם לנפשותיכם אדרוש - אלוהים מדבר בגוף ראשון . על פי פסוק , 6 המעניש הוא האדם - באדם דמו יישפך . האדם הוא מבצע את העונש גאולת הדם . ג . הרעיון התוכני של "מידה כנגד מידה " כפסוק - 6 דם כנגד דם . רעיון זה בא לידי ביטוי באמצעי הסגנוני הנקרא "תקבולת כיאסטית : " השופך דם האדם באדם דמו יישפך ניתן לראות כי הרעיון התוכני מגובה באמצעי האמנותי של יצירת ניגוד במבנה המשפט . המבנה המוצלב של המשפט מבטא את האיזון שהתוכן דורש - "מידה כנגד מידה . " . 2 א . בפרק ב , סיפור גן העדן , האדם נברא ( יחידי ) כיצור חי ראשון , ורק לאחר מכן נבראים החיות והאישה . בנקודת זמן זאת האדם הראשון היה "עולם ומלואו" ו " שקול כנגד מעשה בראשית כולו . " דרשת חז " ל טוענת שכל אדם דומה לאדם הראשון בכך שהוא אינו פרט מתוך כל עולם היצורים החיים אלא הוא יצור ייחודי . ( לפי חז " ל בפירוש זה , האדם נברא יחידי כדי להדגיש את חשיבותו ואת חשיבות חייו . כלומר , העולם הוא עולם מלא גם בנפש אחת . לכן , המאבד נפש אחת , כאילו איבד עולם מלא ( . ב . בתיאור בריאת האדם כסיפור גן העדן , מתואר כי ה ' נופח באדם רוח חיים : "ויהי האדם לנפש חיה . " השימוש במילה "נפש" בתיאור העונש על רצח , בבראשית ט , 5 מזכיר את הענקת רוח החיים לאדם על ידי אלוהים . הלוקח את נפש האדם ממנו , לוקח את מה שנתן לו אלוהים . ערך חיי אדם בא לידי ביטוי בדרישה של האל עצמו לדמו של הנרצח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר