II תשובון - תשובות לשאלות ההכנה לבגרות

עמוד:155

. 2 שמות כא . 11-7 , שלוש אפשרויות לשחרור האמה : - אם רעה בעיני אדוניה - היא תיפדה " ) והפרה , ( " כלומר , היא תשוחרר מעבדות תמורת כסף . - אס לבנו של האדון היא מיועדת לנישואים - "כמשפט הבנות יעשה ל י ה , " כלומר : מעמדה משתנה - היא בעלת זכויות כמו נשים במשפחה . -אם יקח לו אמה / אישה אחרת - אין לפגוע בזכויותיה של האמה הראשונה ( כאישה רגילה . ( אם לא עמד האדון בכל המחויבויות האלה - עליו לשחרר את האמה לחופשי . הדגש כאן הוא על מחויבותו של האדון כלפי האמה . . 3 ויקרא כה . 46-39 , א . פסוקים אלה עוסקים בהעסקה של עובד מתוך עם ישראל . אפשר להוכיח זאת באמצעות השימוש במילה "אחיך" - כלומר , מתוך עמך . ב . האיסור בפסוק 39 הוא bj / ri NV בו עבדת עבד , " כלומר , אין להטיל עליו עבודות של עבד - עבודת פרך או עבודה שיש בה השפלה . ואין להתייחס אליו כאל עבד אלא "כשכיר כתושב יהיה עמך . " ג . הנימוק לאיסור זה , כפי שמופיע בפסוק , 42 לדברי אלוהים , הוא "כי עבדי הם . " כלומר , איש מבני ישראל לא יכול להיות עבד , מכיוון שכל ישראל הם עבדי ה . ' עובד יכול להיות בחזקתו של אדונו עד לשנת היובל ( החלה אחת ל50- שנה . ( . 4 ויקרא כה . 46-44 , לפי פסוקים אלה , עבדים אשר אינם מישראל - מותר לקנות אותם ומותר להעביר אותם בירושה לבנים . את העובד מקרב בני ישראל - חובה לשחרר בשנת היובל , כלומר , הוא אינו עבד עולם ואסור להעבירו בירושה . . 5 דברים טו . 18-12 , א . לפי פסוקים אלה , עבד משתחרר לאחר שש שנים . ב . חוק זה חל על עבד עברי - "כי ימכר «*• אחיך העברי , " וגם על האמה : "או העבריה . " הדין משותף לעבד ולאמה , בניגוד לשמות כא . . 6 דברים טו . 15-14 , א . התנאי הנוסף שיש לקיים עם שחרור העבד , הוא תנאי של הענקת פיצויים - יש לצייד אותו מהצאן ומהיבול של האדון . ב . הנימוק הוא שבכך האדון זוכר שנם הוא עצמו היה עבד במצרים . . 7 דברים טו . 18-14 , א . המקרה שפסוקים 17-16 עוסק בו הוא מקרה שבו עבד מסרב להשתחרר . במקרה כזה , יש לרצוע את אוזנו . ב . בפסוק 18 מוצעות שתי דרכי התמודדות לקושי של האדון לשחרר את עבדו . האחת , תזכורת כי העבד עבד את האדון במשך שש שנים , ובזמן זה שילם האדון לעבד פחות ממה שהיה משלם לשכיר עבור עבודה זהה . השנייה היא הבטחה של שכר לאדון על שחרור העבד - "וברכך ה' אלהיך בכל אשר תעשה . " . 8 א . הבדלים בין שמות כא , 11-1 , לדברים טו : 18-14 ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר