יב. חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו

עמוד:232

רביע אל ת'אני שנת תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו . [ הדבר ] נרשם בראשית [ חודש ] רביע אל ת'אני שנת . 1126 י 197 פרעון חוב על ידי מכירת נכס [ 392 / 2091 tec הסייד קאסם המתורגמן בן המנוח הסייד רג'ב קנה בכספו לעצמו בלבד [ את הנכס שלהלן ] מהאנשים הבאים.- הרב אברהאם בן דאויהי הרב רפאיל בן עאזר , הרב איסאק שבתאני ] בן יאסף , הרב בניאמין בן סאלם , הרב סלמון בן שמואל , הרב יאסף בן סלמון , שמואל בן אסראיל ומוסא בן איסאק , וכן [ קנה ] ממוסא בן איסאק , יהודא בן שמואל , שבתאני ] בן שבתא [ י , [ דאויד בן מרדח'אי , הארון בן מוסא , מוסא בן יאסף , יאקוב בן יאסף הלבלר והרב זחנון בן איסאק . הם מכרו לו במכירה מוחלטת את אשר שייך להם , נמצא בבעלותם , בשימושם , ועבר אליהם בקנייה בהתאם לכתב בי דין קודם לתאריכו [ של מסמך זה , [ והם מחזיקים בו בלי שמישהו יתנגד להם בעניין זה עד למועד עריכת מכירה מוחלטת זו , דהיינו , כל הבית החדש העומד על תלו בירושלים הנאצלה בשכונת היהודים בקרבת בית הכגסת של היהודים . [ הבית ] כולל [ קומה ] עליונה ותחתונה . [ הקומה ] העליונה שלו כוללת שלושה חדרים עליונים , בית כסא ורחבה בלתי מקורה , ונהקומה ] התחתונה כוללת שישה חדרים , שני בורות מים , יחידות שירותים וזכויות חוקיות . גבולותיו [ של הבית הם : [ מדרום - הדרך העוברת ובו הפתח \ כן ממזרח : - psyv בית שהיה בעבר בידי מרכאדה וכעת [ הוא ] בשימושם של היהודים ; ממערב - בית הנמצא בשימושם של היהודים הנזכרים . [ הבית נמכר ] על כל זכויותיו כולן , יחידות השירותים שלו , מה שידוע בו ומיוחס אליו ועל כל זכות המגיעה לכך כחוק . הדבר ידוע לשני הצדדים בידיעה חוקית השוללת בל [ טענה ] בדבר אי ידיעה כחוק . [ הבית נמכר ] במחיר ששיעורו 1 , 000 גרוש אסדי בתשלום מיידי . הקונה הנזכר קיזז באורח חוקי למוכרים הנזכרים מגובה הסכום הנזכר את גובה הסכום אשר היה בחובתם בהתאם לכתב בי דין חוקי מתאריך 10 בןחודש ] צפר שנת , 1122 ושיעורו 1 , 000 גרוש אסדי השווים בכמותם ובערכם לסכום זה . סכום זה הוא [ הסכום ] אשר הוא [ הסייד קאסם ] שילם להם ו [ בתמורה ] הם מכרו לו את הבית הנזכר המתוחם לעיל במכירה על תנאי בהתאם לכתב בית הדין הנזכר . [ זאת [ , לאחר ששני הצדדים אישרו באורח חוקי את תוקף תוכנו של כתב בית הדין הנזכר . בכך זוכה באורח חוקי חובו של הקונה מכל הסכום הנזכר וזוכה באורח חוקי חובם של היהודים מהסכום אשר בו הם מכרו את הבית במכירה על תנאי בהתאם לכתב בית הדין המצוין לעיל . [ זהו ] זיכוי של קיזוז ופרעון . הסכם המכירה המוחלטת נערך ביניהם בהצעה , קיבול , קבלה ומסירה בני תוקף וחוקיים . הואיל ובמכירה זו יש אחריות וחבות הרי [ מתן ] הערבות לה הוא מחויב המציאות כפי 2 במקור : "אדב חיאנה . " ג 10 באפריל . 1710 וראה לעיל , תעודה 94 ו . 4 מילולית : "תיאורם , " כלומר סוג המטבע ולא ר ק כמותו . תעודה 196 ו 16 באפריל 4 ו 7 ו . וראה להלן , תעודה 98 ו . תעודה 9 7 ו 1 ראה עליו לעיל , תעודה , 24 הערה . 1

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר