יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:200

168 אישורו של נושה על פרעון חובו [ 65 / 230 ] [ בפני [ ... ] [ מצטפא אפנדי הקאדי [ בירושלים , [ לנצח תהי מעלתו . לפני תאריכו [ של מסמך זה ] היה הקדש עדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה חייב לתפארת [ ... ] מצטפא בן המנוח החאג' מוסא בן רצאץ סכום ששיעורו 50 זולטה . ביום תאריכו [ של מסמך זה ] הופיע במושב בית הדין של השריעה [ ... ] מצטפא אבן חאגי מוסא רצאץ הנזכר . הוא אישר באורח חוקי , הודה והעיר על עצמו בהיותו במלוא הכישורים הנחשבים על פי החוק , מבלי לאלצו לעשות כן ומבלי להכריחנו , [ בנפש חפצה וברוחב לב , כי הוא קיבל את 50 הזולטה , אשר היו לזכותו בחובת הקדש עדת היהודים הנזכרים , מידי יאקוב פרנס עדת היהודים הנזכרים , הנוכח עמו במושב בית הדין של השריעה . [ הוא קיבלם ממנו ] בשלמותם ובמלואם ולא נותר לזכותו בחובת הקדש עדת היהודים הנזכרים אפילו מטבע כסף י אחד . מצטפא הנזכר לעיל אישר באורח חוקי והודה , מבלי לאלצו לעשות כן ומבלי להכריחנו , [ והוא העיד על עצמו , כי [ הוא קיבל ] את כל אשר היה לזכותו בחובת הקדש עדת היהודים הנזכרים , דהיינו , חוב , עסקה בכסף וכל החוב שהיה מוטל על הקדש עדת היהודים לזכות אביו המנוח החאג' מוסא רצאץ הנזכר , אשר עבר אליו בירושה מאביו החאג' מוסא רצאץ הנזכר . הוא קיבל את כל הסכום בשלמותו ובמלואו מהרב יאסף האחראי על הקדש עדת היהודים הנזכרים ולא נותר לזכותו בחובת הקדש עדת היהודים הספרדים הנזכרים זכות , תביעה , דרישה , כסף , זהב , נחושת , עופרת , הפקדה , עסקה בכסף או פקדון . [ הוא אישר , כי לא נותר לזכותו ] אפילו מטבע כסף אחד בשל כספו אשר היה בעבר לזכותו בחובת הקדש עדת היהודים הנזכרים ולא בשל הכסף אשר עבר אליו בירושה מאביו החאג' מוסא הנזכר , וכי כל הסכום הגיע אליו בשלמותו ובמלואו מהרב יאסף הנזכר ומיאקוב הפרנס . מצטפא הנזכר אישר והעיד על עצמו , כי אם יתגלה מסמך , הרי שאין לפעול על פיו , ומצטפא הנזכר הוסיף באישורו ובעדותו , כי הוא לא נותר זכאי מהרב יאסף , מיאקוב הפרנס או מהקדש עדת היהודים הנזכרים לזכות כלשהי , כי הוא פטר את חבותם של הרב יאסף , יאקוב והקדש עדת היהודים הנזכרים מכל התביעות , הדרישות והשבועות המתחייבות בחילוקי דעות . [ זהו ] זיכוי כולל , חורץ , מיישב ומונע כל תביעה , תלונה וקובלנה מאז ועד יום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו . [ הוא נתן ] אישורים חוקיים , בני תוקף ומאושרים כחוק , [ כי הוא אינו זכאי ] לזכות כלשהי מבין שאר הזכויות החוקיות . כל מה שהתרחש נרשם והועתק במשמרת למצב לאשורו וכאימות לדברים שנאמרו . [ הדברן נרשם ב 27 בחודש שואל שנת 52 ו ו . 27 2 בינואר 740 ו . וראה לעיל , תעודה 128 ושם עוד . תעודה 66 ו 1 במקור : -דרהם . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר