תוכן העניינים

עמוד:7

פרק שישי : תפקודו של היין בהלכה ובמנהג 101 א . יין וטקסים 101 ב . טקסי מעבר : קידוש, הבדלה, ברית מילה, פדיון הבן, חופה ואֵבל 102 ג . שכרות ורפואה 105 ד . פורים — משמעות החובה לשתות יין בפורים "עד דלא ידע" 108 ה . פסח 113 ו . ט"ו בשבט 115 סיכום 119 פרק שביעי : איסור "יין נסך" 120 א . יינם של גויים 122 1 . יין נסך 122 2 . "סתם יינם" של עובדי עבודה זרה 124 3 . "סתם יינם" של גויים שאינם עובדי עבודה זרה 127 ב . יינם של בני כתות יהודיות סוטות 139 1 . יין כותים ) שומרונים ) 139 2 . יין קראים 142 ג . יינם של יהודים שאינם שומרי מצוות במאה העשרים 148 סיכום 160 פרק שמיני : סיכום 163 ביבליוגרפיה 169 מפתחות 177

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר