מבוא

עמוד:13

13 מבוא הנובע מהם או מתפקידם הצבאי . 1 גם הטלת סנקציות כלכליות בזמן עימות מזוין על מדינת אויב או על שטח שבשליטת ארגון עוין היא אמצעי לגיטימי, במגבלות מסוימות, במסגרת ההתנגשות בין הקולקטיבים . 2 בגלל הסנקציות האלה עלולים להיפגע יחידים השוהים במדינת האויב גם אם, למשל, התנגדו פוליטית למלחמה . התייחסות לפרקטיקות מסוג זה כאל ענישה קולקטיבית מנותקת לחלוטין מן ההקשר ואינה נכונה . עם זאת, אין משמעות הדבר שמלחמה מעניקה פטור מוחלט מן האיסור על ענישה קולקטיבית . בראש ובראשונה, איסור זה חל על אמצעים הננקטים כלפי אוכלוסייה אזרחית בשטח כבוש . 3 גם מצבי חירום בתוך המדינה, למשל, בעקבות מהומות נרחבות שאינן מגיעות לכדי עימות מזוין, אינם מעניקים היתר להטלת ענישה קולקטיבית, אף ששיקולים של חומרת הנזק לאינטרס הציבורי הנובעים משכיחות המעשים עשויים להיות שיקול בזכות פגיעה קולקטיבית, שיישקל בין יתר השיקולים הרלוונטיים, כפי שיוסבר בהמשך . אחדים מהאמצעים שייבחנו מעוררים קשיים משפטיים שנובעים מסיבות אחרות מלבד שאלת הענישה הקולקטיבית . קשיים אלה לא ייבחנו, שכן מוקד המחקר הוא ענישה קולקטיבית ופגיעה קולקטיבית ולא בחינה כוללת של אמצעי ביטחון מסוימים כשלעצמם . המסקנה העיקרית של המחקר היא שההגדרה המוצעת לענישה קולקטיבית, וכן רוב הפרמטרים המוצעים כאן לשקילת ההצדקה שבפגיעה קולקטיבית, משמשים מסגרת מועילה לבחינת הסוגיה, המאפשרת לראות תמונה מלאה 1 בג"ץ 02 / 769 הועד הציבורי נגד העינויים בישראל נ' ממשלת ישראל, פס' 23 לפסק דינו של הנשיא ברק ( פורסם בנבו, 2006 . 12 . 14 ) ( להלן : פרשת הסיכול הממוקד ) ; Nils Melzer , i Nterpretive GuidaNce oNthe NotioNof d irect p articipatioN iNh ostilities u Nder i NterNatioNal h uMaNitariaNl aw 31, 34 ) ICRC, 2009 ( : “Members of regularly constituted forces are not civilians, regardless of their individual conduct or of the function they assume within the armed forces” Amichai Cohen, Economic Sanctions in IHL : Suggested Principles, 42 2 i sr . l . r ev . 117, 128 - 132 ) 2009 ( ( להלן : Cohen ) . 3 ס' 33 לאמנת ג'נבה בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה, כ"א ,30 559 ( נפתחה לחתימה ב – 1949 ) ( אושררה ונכנסה לתוקף ב – 1951 ) ( להלן : אמנת ג'נבה הרביעית ) .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר