סקירת המחקר

עמוד:12

מבוא | 12 , להימתח ביקורת כלפי הגישות המחקריות ביחס לתורת הרצי " ה ולמעשה גם כלפי הגישות המחקריות ביחס לתורת הראי " ה . ביקורת זו נוגעת למעורבות האישית והאידיאולוגית הגלויה של החוקרים ביחס למושא מחקרם . לטענת המבקרים , המצטרפים בכך לביקורתו של רביצקי , המחקר ביחס לרצי " ה מוטה לא רק מן הסיבות ל הפרדיגמות המשמרות את הפוליטיות והאידיאולוגיות , אלא גם בש המחקר . כך למשל מצביע שלמה פישר על הפרדיגמה ( ; " כתיבתו הבלתי שיטתית נראית מליצית 148 ) איש שלום , ציונות דתית , עמ ' ומעורפלת , או נטולת מערכת קואורדינאטות אינטלקטואליות מפורשת . אין הוא טתי במונחים ובמושגים פילוסופיים ידועים , ואף לא עושה שימוש עקיב ושי בסימבוליקה הקבלית הקלסית אף על פי שהן אלה והן אלה לא היו זרים לו " ) הנ " ל , ( ; " אמנם אין לראות בהגותו של הרב קוק פילוסופיה שיטתית 13 הרב קוק , עמ ' ת במובנה המקובל של המלה , אך עיון יסודי בכתביו מלמד כי עניין לנו בתפיס פנימי , אשר פרטיה מובנים ומתבארים על פי הגיוןעולם כוללת , בעלת מבנה ו העקרונות המונחים ביסודה . מבחינה זו לפנינו אם לא פילוסופיה שיטתית הרי למצער שיטת מחשבה שאותה שומה עלינו לגלות מבעד למעטה של ניסוח בלתי : " אחד העיוותים 44 מ ' ( . ראו עוד דיסון , ארבעה מוטיבים , ע 14 שיטתי " ) שם , עמ ' שנגרמו בהבנת תורתו של הרב קוק , היתה הסברה שרווחה בחוגים מסויימים אשר טענו שמדובר כאן על הוגה דעות בלתי שיטתי ועל כתבים בעלי נטייה פיוטית ' כתב כי " על אף הפיזור והקיצור , אין ספק שכתיבתו 23 , עמ ' משנתו ; ירון , "' וכו מקיפה . העיון בכתביו המרובים מוכיח כי ניתן לגלות של הרב מודרכת מכוח משנה בהם תפיסה עקיבה בתחומי האמונה , המוסר , האדם , החברה , ההיסטוריה , המדע , מאמינים . חקר - מאמינים לשאינם בין ישראל והאומות , וביחסיםהאמנות , בבעיות חייב להתבסס על מכלול כתביו ועל מלאכת הצירוף וההקבלה של ענינים משנתו רשמו במקומות מרובים ובהקשרים שונים . יש לפרש ולנתח את הגותו באורח שנ שיטתי על רקע המסורת התיאולוגית ביהדות , הזרמים הרוחניים של הדורות חקר " : 31 ; שם , עמ ' " האחרונים , והמציאות התרבותית והחברתית שבה פעל והגה זרים יש תורה של הרב צריך להתבסס על ההנחה כי בכתביו המרובים והמפו משנתו של תקופתנו . עם זאת חיים - יסוד של האמונה ותופעות - שיטתית המבארת עקרונות חייב המחקר השיטתי של מחשבת הרב להתחשב באופי האישי והפיוטי של כתיבתו שיטתי לענינים עמוקים " ; הרתיעה לתת ביטוי ביןהשאיפה להסביר ו בין ובמתח ש יין לציין דברים שאמר יעקב לוינגר , . מענ 29 - 28 ראו גם רוזנברג , מבוא , עמ ' : " הרב קוק היה חסר כל מחשבה שיטתית . כולו נעוץ בעולם 151 התגלות , עמ ' " . הקבלה הזר לנו מאוד , ועל כן אינני צופה שיעסקו בו בעתיד . . .

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר