מודל FIT לקידום עבודה רב־מקצועית

עמוד:13

מודל FIT לקידום עבודה רב-מקצועית / / 13 מודלים של ליווי תהליכי משא ומתן - מדגישים עד כמה היבטים של מסגרת טיפולית ( setting ) , כגון מיקום ופורום ( הרכב המשתתפים ) , משפיעים על תהליכי קבלת החלטות . / / מודל FIT – שפת הרב-מקצועיות ספרות המחקר העדכנית מכירה בכך שעבודה רב-מקצועית אינטגרטיבית זקוקה לשפה ייחודית שחשוב לפתחה ולשכללה ( 2017 , . Aiello & Mellor , 2019 ; Clouder et al ) . מודל FIT חותר לאסוף את העושר הרעיוני והמושגי של המודלים השונים, לארגנו וליצור מסגרת מושגית נגישה שתוכל לשמש צוותים רב-מקצועיים בעבודתם היום - יומית . המודל הוא מעין מילון ל'שפת הרב-מקצועיות' , המכנס ומבסס מונחים, מאפשר לצוותים להתבונן בעצמם ולבחון את השותפות שלהם, להעריך את מידת האינטגרטיביות של תוצריהם, לבחון נקודות חוזק וחולשה ולסמן לעצמם מטרות להמשך פיתוח ההתמקצעות הבין-תחומית . ארבעה היבטים של רב-מקצועיות הוצגו במחקרם המקיף של בון ועמיתיה ( 2004 , Boon , Verhoef , Ohara , & Findlay ) וכן במאמרם של למיה-צ'רלס ומגווייר ( 2006 , Lemieux - Charles & Mcguire ) : פילוסופיה וערכים, מבנה, תהליך ותוצאות . מודל FIT , המבוסס על המשגה זו, מציע ארבע קטגוריות שהן נקודות מבט על עבודה רב- מקצועית : תוצרים - איכות העבודה של הצוות הרב-מקצועי ; זוהי הקטגוריה הראשונה במודל FIT , משום שזו מטרת-העל של העבודה הרב-מקצועית, ויתר הקטגוריות נועדו לשרתה . סדירויות - מבני העבודה ותהליכי העבודה הנדרשים לעבודה רב-מקצועית טובה ; קטגוריה זו סומנה שנייה משום שמבנה ארגוני הוא עמוד השדרה של הפעילות הארגונית והמסגרת שבתוכה מתרחשות הפעילויות השונות . דינמיקות - אפיוני היחסים בין חברי הצוות החיוניים לעבודה רב-מקצועית פורייה . תרבות ארגונית - הערכים המרכזיים ( מפורשים או מובלעים ) שקיומם בארגון מעודד ומשפיע השפעה של ממש על עבודה רב-מקצועית, והופך אותה למיטבית . בכל אחת מהקטגוריות הללו נכללים כמה מושגים מרכזיים . שיקול הדעת המנחה בבחירת המושגים בכל קטגוריה נובע מהרצון לסמן משתנים שנמצאו מקדמים עבודה רב-מקצועית פורייה, לצד הצורך באקונומיות, כלומר הרצון להימנע מעודף מושגים או מהצפה שלהם . להלן יפורטו המושגים השונים במודל .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר