מודל FIT לקידום עבודה רב־מקצועית

עמוד:10

10 / / אנליזה ארגונית 26 של fight - flight כמו ויכוחים רבים שאינם מקדמים את הצוות ואינם מובילים אותו להישגים טובים יותר ( 1996 , Bion , 1961 ; Jackson ) ; בזבוז זמן יקר של אנשי מקצוע, אי-קידום הארגון מבחינה מקצועית או עסקית, ותחושות תסכול בקרב אנשי המקצוע, ובעיקר תוצרים משותפים שאינם אינטגרטיביים, אינם משרתים את הלקוחות ואף אינם מסייעים להעניק להם שירות מקצועי מותאם . כך, למשל, נמצא כי בקרב צוותי רפואה, רוב הטעויות נובעות מתקשורת לקויה בין אנשי הצוות השונים יותר מאשר מיכולות טכניות לקויות או מהיעדר מקצועיות ( 2013 , . Ziesmann et al ) . אם כן, בצד הצורך להמשיך ולפתח מסגרות הכשרה ייחודיות לפרופסיות השונות יש צורך לפתח גם מודלים של עבודה משותפת 3 ( , Clouder , Daly , Adefila , Jackson , Furlong Bluteau , 2017 ; Nancarow , 2013 & ) ולתרגל כישורים לשיפור עבודה רב-מקצועית ( 2019 , Aiello & Mellor ) . הספרות הארגונית והמחקר מצביעים על כך שהשתתפות של אנשי מקצוע שונים במבני עבודה משותפים לא תוביל בהכרח לתוצאות טובות יותר עבור הלקוח . לעומת זאת, הכשרה, אימון ותרגול מתאימים ישפרו בבירור את המועילות ואת היצרנות ( , Buljac - Samardzic , Dekker - van Doorn , van Wijngaarden , & van Wijk Clouder et al . , 2017 ; 2017 ) . / תפיסת עבודה ורכישת מיומנויות של עבודה פרודוקטיבית בצוותים רב-מקצועיים רוב המחקרים והמודלים שעניינם עבודה בין-מגזרית מקורם בתחום הרפואה, ובכלל זה תחום בריאות הנפש . כאמור, מחקרים מסמנים כי הכישורים הנדרשים לעבודה רב- מקצועית אינטגרטיבית קשורים בהיבטים שונים של תקשורת ( ; 2017 , . Clouder et al Propp , Apker , Ford , Wallace , Serbenski , & Hofmeister , 2009 ) . נוסף על תקשורת טובה, מחקרם של מקדונלד ועמיתיו ( , MacDonald , Bally , Ferguson , Murray , Fowler - Kerry Anonson , 2010 & ) מצביע על כמה מאפיינים המשפרים את העבודה הרב-מקצועית ומובילים לשיתופי פעולה לטובת הלקוח : תחושת יכולת אישית בתפקוד המקצועי, מנהיגות, יכולת לנהל משא ומתן במצבי קונפליקט וכן היכרות עם תפקידים מקצועיים ותחומי אחריות של אחרים ( 2017 , . Clouder et al ) . אחד המודלים בתחום של עבודה רב-מקצועית מדגיש את חשיבות האיזון בין השמירה על זהות אישית ( me ) לבין פיתוח זהות מקצועית צוותית ( we ) והתחברות אליה . במודל זה נטבע המונח Narcissistic - we לתיאור עמדה פנימית של עובדים האוחזים בו בזמן הן בזהות מקצועית-אישית והן בזהות קבוצתית או צוותית . המודל מתייחס גם למטרת הפעילות - לטענת הכותבים החלטות בצוותים רב-מקצועיים יכולות להיות מונעות מאינטרסים אישיים של השותפים בצוות, מאינטרס של הצוות או הארגון או מטובת הלקוח . לפי המודל, ההחלטות שפוריותן היא הנמוכה ביותר הן אלה המתקבלות מתוך

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר