תוכן העניינים

עמוד:6

פרק שני : הלוגיקנים ויחסם לתורת הדקדוק : בין בגדד לפרובנס 64 חכמת הלוגיקה לעומת תורת הדקדוק 66 : הוויכוח בבגדד 66 ; עליונות הלוגיקה על פני הדקדוק במשנתו של אלפאראבי 67 ; עליונות הלוגיקה על פני הדקדוק בכתביהם של לוגיקנים עברים : יוסף כספי 68 ; הגדרת תפקידה של הלוגיקה בימי הביניים : שתי תפיסות מרכזיות 70 ; הגדרת הלוגיקה במשנתו של אלפאראבי 71 ; הגדרת הלוגיקה במשנתו של יוסף כספי 74 ; סיכום 76 פרק שלישי : השפה העברית : מוצאה, מעמדה ותפקידה 78 השפה העברית בכתבי חכמי ישראל בימי הביניים 78 : עליונות השפה העברית ותפקידה לשיטתו של ר' יהודה הלוי 78 ; עליונות השפה העברית לשיטת הרמב"ם 80 ; עליונות השפה העברית ותפקידה במשנתו של כספי 84 : השפה העברית ותורת ההיגיון 86 ; מחוקק השפה העברית לדעת כספי 88 ; מחוקק השפה העברית החדשה — ועד הלשון והאקדמיה ללשון העברית 89 פרק רביעי : 'רתוקות כסף' — הכנסת עקרונות תאורטיים לדקדוק העברי 91 הדקדוק הספקולטיבי בבלשנות העברית 91 : 'מעשה אפוד' לפרופיאט דוראן 92 ; 'מקנה אברם' לאברהם דבלמש 93 ; מבנה 'רתוקות כסף' וייעודו 95 ; תורת הלשון העברית של כספי כפי שהיא משתקפת ב'רתוקות כסף' 96 : עקרונות לשוניים הנגזרים מן הפילוסופיה 97 ; עקרונות לשוניים הנגזרים מן הלוגיקה 109 ; עקרונות לשוניים הנגזרים מן הבלשנות המערבית 119 ; התייחסות לסוגיה דקדוקית באמצעות כללים תבוניים — מקרה בוחן של 'רתוקות כסף' 127 : ההבחנה הלשונית בין זכר לנקבה ובין יחיד לרבים 128 ; ההבחנה הלשונית בין עבר לעתיד 130 ; סיכום ומסקנות 131 פרק חמישי : המילון 'שרשות כסף' ומקומו במדע הלשון ובמילונאות העברית בימי הביניים 133 המילונאות העברית עד כספי 133 : דוד בן אברהם אלפסי ומנחם בן סרוק 134 ; ר' יהודה חיוג' 136 ; ר' יונה אבן ג'נאח 137 ; ר' דוד קמחי 139 ; 'שרשות כסף' : מילונו של יוסף כספי 139 : המחקר על המילון עד כה 140 ; המילון וייעודו 143 ; מאפיינים כלליים של המילון 144 ; זמן כתיבת המילון 149 ; כתבי היד של המילון 150 ; קטעי המילון שבדפוס המצויים בידינו 152 ; ההקדמה למילון : מהדורה מדעית 153 ; השורש אב"ן : מהדורה מדעית 156 ; מקרה בוחן — הבדלים בפרשנות המילונית בין 'כִּתַאבּ אלְאֻצוּל' ליונה אבן ג'נאח ובין המילון 'שרשות כסף' 159 : פירוש מקובל המובא בשני המילונים 160 ; המצאת פירוש מחודש לשורש 164 ; מסקנות 167

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר