פתח דבר

עמוד:10

10 | פתח דבר בחינה מעמיקה של המקורות והפרסומים השונים על אודות מקומו של הים במפעל ההתיישבות היהודית החדשה בארץ הובילה אותי להחלטה למקד את המחקר על מקומו של הים ביישוב היהודי בארץ-ישראל בתקופת השלטון הבריטי בארץ . בפרק זמן זה גבר קצב העלייה היהודית לארץ, ההתיישבות היהודית בעיר ובכפר גדלה והתרחבה, השאיפה לעצמאות לאומית התעצמה, בד בבד עם המאבק הלאומי היהודי – ערבי, שהלך והחריף . אט-אט הפכו גם הים ומקצועות הים השונים לחלק במאבק זה, ומשקלם של המאבקים האידאולוגיים שהתפתחו בחברה היהודית בשנות המנדט הלך וגדל גם ביחס למקומו של הים . המחקר המוצג כאן מתמקד בארבעה תחומֵי ים — נמלים, ספנות, דיג ויישובי דייגים, חינוך ימי והכשרה ימית — וזאת מנקודת מבטו של היישוב היהודי ועל פני ציר הזמן של תקופת השלטון הבריטי בארץ . מסקנות המחקר מלמדות שלאורך התקופה חל שינוי הדרגתי ביחסו של היישוב היהודי לים ולחופיו, התגברה האחיזה החופית היהודית בו, ובתוך כך גם התפתחה תודעה ימית בקרב היישוב היהודי בארץ באותה עת . תהליכים אלה הובילו למסקנה הראשית העולה מהמחקר : החל מאמצע שנות השלושים אנו עדים לראשיתה של 'מהפכה ימית' בחיי היישוב היהודי בארץ בעת החדשה . השימוש שלי במונח 'מהפכה' נועד להצביע על ממדי השינויים וההתפתחויות הבולטות שהתחוללו בתחום הימי . מהמחקר עולות אפוא הייחודיות של העשייה הימית בהגשמת המפעל הציוני בתוך העשייה החלוצית הכוללת בהתיישבות היהודית החדשה בארץ כמו גם ההתעוררות וההתגייסות של היישוב היהודי לפעולה בתחומי הים השונים, כפי שלא היה בעבר . האירועים המכוננים, משַׁנֵּי התודעה, שהביאו את ארבעת תחומי הים לידי התפתחות מואצת ושעמדו בבסיס 'המהפכה הימית' ביישוב היהודי התרחשו בחודשים אפריל – מאי 1936 . באותה עת נסגר נמל יפו בפני יהודים, וכחודש לאחר מכן נפתח נמל תל אביב . שני אירועים אלה המחישו, מצד אחד, את התלות הגדולה של היישוב היהודי בארץ במוצא לים, תלות שהודגשה כאמור עת נסגר נמל יפו ; מן הצד האחר, הקמתו של נמל עברי ראשון כחודש לאחר מכן, בעצם הימים המדממים של ראשית המאורעות ( מאורעות 1936 - 1939 ) , המחישה את הפוטנציאל היישובי, הכלכלי והפוליטי של הים . הקמת נמל תל אביב אפשרה לראשונה לראות את הים התיכון כהמשכה של הארץ וכמרחב מקשר לעולם ולא רק כגבול טבעי, כמרחב המחבר בין היישוב היהודי בארץ ליהדות הגולה שמעבר לים ; היא אף סללה את תחילת הדרך להשוואת מעמדם של עובדי הים לזה של החלוצים, עובדי האדמה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר