והארץ נתן לבני אדם

עמוד:4

Rabbi Yehuda Amital "And the Earth He Gave to Man" Jewish Values in a Changing World מערכת : הרב אמנון בזק, הרב שלמה ברין, הרב בנימין להמן עימוד : שמעון בן-שחר עיצוב כריכה : זהבה ולדמן מהדורה ראשונה — הדפסה ראשונה : מרחשוון תשס"ה הדפסה שנייה : טבת תשס"ה הדפסה שלישית : אדר תשס"ו הדפסה רביעית : תמוז תשס"ח מהדורה שנייה — הדפסה ראשונה : אדר א' תשע"א הדפסה שנייה : תמוז תשע"ג הדפסה שלישית : כסלו תשע"ו מהדורה שלישית מורחבת — אלול תשע"ח © כל הזכויות שמורות להוצאת מכללת הרצוג — תבונות המכללה האקדמית הרצוג אלון שבות 9043300 טל' : 9937333 - 02 פקס' : 9932796 - 02 2018 מסת"ב 9 - 75 - 7086 - 965 - ISBN978

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר