א. הלשון העברית וספרותה החדשה

עמוד:12

תוספת באמצע - השירש ( - ( infix - 1 למשל ; sxftni ) . מן שתה '' , - כרוך מן " " ברך / בדעה זר מחזיק גם אחד ממייסדי - חכמת - הלשון , ו ו יל ך , ל מ ש ? גל , שמעמיד את לשונות - שם על המדרגה השנייה , המפיתתת והשלמה יותר מן המדרגה הראשונה , שעליה עומדות לשתרתיהודו - איררנ ' ה . 11 ואף החוקר הגדול פרא נץ 13 פ , שמוצא יתרון ללשונות האריות מן השטניות , א נו מחליט , שהראשונות עשירות מן הראשונות בתכונותיהן העיקריות , אלא הוא מראה את ת < עושרן במלות וצורות לשוניות עוד בימים קדמונים , 12 אולם העושר במלות ובתבניות יכול להיות תוצאה פשוטה ממצב - ההיים של ההודים , היווני ! ושאר העמים , שדיברו בלשונות האריות . כמעט בעינינו ראינו , רואיך נתעשרו לשונות עניית בצורות ודרכי - הבעה חדשות במספר מרובה כ # אך נעשו לשונות ספרותיות , לאתר שהוטב מצב - העם המדבר בהן , כשנתרבו צרכיו וידיעותיו , כשהוא בא במשא - ומתן עם עמים אחרים . המצב החומרי של העמים האריים היה טוב ממצבם של בני - שם עור בימים קדמונים : ארצותיהם הפוריות והעשירות בכל חמדות - הטבע עידנו את רגשותיהם והאצילו את הגיונותיהם , ועל - כן נתעשרו גם לשונותיהם בסגולות יקרות , שהיי חסרות אותן לשונות - שם , שדרבריהן ישבו בימי - קדם בארצות פחות פוריות ופחות עשירות , והרי גם בין לשונות בנות משפחה אחת אנו רואים הבדל גדול . כלום אפשר להשוות , למשל , את הלשון הארמית הענייה אל הערבית , שאין קץ לעושרה י 0 ; — ר - על - כן , אף הלשון הערבית עצמה , שהתפתחה בארץמולדתה , בעיב ה " מ & ושרת " , כמה ענייה היא לצורכי - המדע ' ם לעומת הלשון הערבית , שהתפתחה הרתק מעריסת ' ילדותת , על אדמת - ספרד ! את הדברים הללו יש לתקדים כתשובה כללית לכל המוציאים משפטים תרוצים על לשונות - שם בכלל ומחליקים , שאין בהן רוח חיובי , שהן מאובנות ואינן עלולות להשתנות לפי רוח - הומן , וכאן המקום להביא במשפש את דבריו של אךנסט רנאן בגירון זה . בחלק הראשון מספרו הגדול , שפעם נחשב לקלאסי בעיניהם של כל חכמייאירופה המטפלים בלשונות - שם : Histoire generate et sysieme compare des languea ( , Semitiques ( 4 - feme ed . Paris , 8631 הקדיש רנאן עמודים לא - טועטיט , כרי ' להראות את מהותן וריחן של לשונות - שם יאת יתרונן של הלשונות ההודו-אירוםיות עליהן . אולם אילו הייתי ב & להשיב על כל דבריו בספר החמישי של חיבורו זה , 13 הייתי מוכרח לחבר ספר שלם , שיסתור את כל השערותיו המיוסדות £ 11 עיין על שלגל בספר ה 8 פוכאלי בשביל הליבגוויססיקה Franz Bopp , leichendeVerg : . Grammatik des Sanskrit Send , etc . etc ,. 3 . Ausg . f 1868 , 1 , 2 UCU 206 , N " n , ( i 2 עמי . 106 03 עיי - E . Renan , Histoire generate etc des langues quesSemiti 1 S 63 , ppn : . 444 - 505 %

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר