1939 הספירה לאחור לקראת המלחמה

עמוד:4

Richard Overy 1939 Countdown to War תרגם מאנגלית יוסי מילוא Translated by Yossi Millo עורך הספרייה אלי שאלתיאל כל הזכויות לתרגום ספר זה לשפה העברית שמורות להוצאת ספרים עם עובד בע " מ . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לבצע בפומבי , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי — אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר — את החומר שבספר זה או חלק ממנו . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה או בחלק ממנו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת מהמו " ל , שתינתן מראש ובכתב . © הוצאת ספרים עם עובד בע " מ , תל אביב נסדר ב " ע . נ . ע . " ראשון לציון נדפס בתשע " ח בדפוס קורדובה חולון All rights reserved Original English language edition First published by Penguin Books LTD . London Text copyright © Richard Overy 2009 The author has asserted his moral rights All rights reserved © Am Oved Publishers Ltd . Tel Aviv 2018 Printed in Israel ISBN 978 - 965 - 13 - 2729 - 2

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר