החינוך הממלכתי-חרדי

עמוד:3

State Haredi Schools : A New Educational Option for the Ultra - Orthodox Shai Katzir | Lotem Perry - Hazan עריכת הטקסט : חמוטל לרנר , דפנה לביא עיצוב הסדרה והעטיפה : סטודיו תמר בר דיין ביצוע גרפי : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : דפוס מאור ולך מסת " ב : -978 965 - 519 - 222 - 3 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע " ר ) נדפס בישראל , 2018 המכון הישראלי לדמוקרטיה רח ' פינסקר , 4 ת " ד , 4702 ירושלים 9104602 טל ' : -02 5300888 אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות המקוונת : www . idi . org . il / books דוא " ל : orders @ idi . org . il טל ' : ; 02 - 5300800 פקס : -02 5300867 כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם , במלואם או בחלקם , מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר