מבוא

עמוד:5

בדרך כלל תיאור הממצא של שלב המעבר שולב בתיאור השלב המגובש שלאחריו , ורק במצב שקדם לשלב א התיאור עצמאי . בטור " תיעוד קודם " בשלב א צוינו בסימן › המילים המעטות שהיו קיימות כצורתן מלפני כן . ניתוח החומר נעשה משתי נקודות מבט : ראשית — כלשון בפני עצמה על שלבי התגבשותה ; ושנית — בהשוואה ללשון המופת , מתוך הכרה שמגמת ההתפתחות אמורה להוביל בסופו של דבר לאימוץ מלא של לשון הסביבה . לסיום הובא עיון דיאכרוני , הכולל התייחסות כלשהי להתגבשות הלשון מעבר לתקופת המעקב השיטתי . העיון הדיאכרוני ערוך לפי תחומי הלשון : הגייה , תצורה , תחביר , מילון ( כלומר אוצר המילים ) . כאן המילון ערוך לפי ערכים בלשון המופת במטרה להציג את התפתחותה של כל מילה , שלב שלב . מילון זה מאפשר גם לעמוד על התגבשות עולם המושגים המשתקף בחומר המתועד . לא נעשתה השוואה עם הממצא העולה ממחקרים אחרים או מתצפיות בלשונם של ילדים אחרים . על אנלוגיות בהתפתחות הלשונות הקנוניות ראה נספחים ( להלן עמ ' . ( 108 — 91 מבחר מחקרים על רכישת לשון אם M . M . Vihman , Phonological Development : Th e Origins of Language in the Child , Oxford 1996 C . A . Ferguson and C . B . Farwell , “ Words and Sounds in Early Language "Acquisition , Language 51 ( 1975 ) , pp . 419 – 439 על רכישת העברית כלשון אם R . Aronson Berman , “ Natural Phonological Processes at the One - Word "Stage , Lingua 43 ( 1977 ) , pp . 1 – 21 R . Aronson Berman , “ A Step - by - Step Model of Language Acquisition " , Stage and Structure : Re - Opening the Debate , ed . I . Levin , Norwood , NJ 1986 , pp . 191 – 219 ר ' אהרנסון ברמן , " מבוא לפרקים העוסקים ברכישת לשון " , מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל : רכישת לשון , קריאה וכתיבה , בעריכת י ' שימרון , ירושלים תשנ " ז , עמ ' —35 23 א ' בן דוד , רכישת שפה לאור תיאוריה פונולוגית : תהליכים משותפים ויחודיים בקרב ילדים שונים ובשפות שונות , עבודת דוקטור , אוניברסיטת תל אביב , 2001

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר