מצילי 1929

מתוך:  > מצילי 1929

עמוד:4

Rescuers of 1929 Editor : Yair Auron עריכה לשונית : אורית פרידלנד עיצוב ועימוד : קריסטינה מורדוכוביץ' תצלום הכריכה : איריס בזק בצילום : גן המצילים הבינלאומי , נוה שלום – ואחת אל סאלם מצילי / 1929 עורך : פרופ ' יאיר אורון – 157 עמודים 20 ; ס " מ . ISBN 978 - 1 - 61838 - 389 - 1 כולל מפתח . 1 אורון , יאיר , עורך 1 . Eretz Israel – History – 1929 , Arab riots 2 . Righteous gentiles in Eretz Israel 3 . Hevron ( West Bank –) History DS 126 . M 47 2017 ( 95 ( 9 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . © כל הזכויות שמורות פרדס הוצאה לאור , ת " ד , 33709 חיפה 3133602 e - mail : contact @ pardes . co . il תשע " ח 2017 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר