ארבעים שנה לכתב העת “עלי ספר” חקר הספר העברי – כתבי יד, דפוס ודיגיטציה

עמוד:8

חקר הספר העברי ומקצוע הביבליוגרפיה הם תחומי מחקר חשובים שעוסקים ביצירת תשתית למחקר מדעי היהדות מחד גיסא ובחקר מדעי של הספר העברי מאידך גיסא . ללא תשתית ביבליוגרפית ראויה לא יכול להתקיים מחקר ראוי לשמו . חקר מדעי של הספר העברי כולל בין השאר תיעוד היסטורי , תיאור וניתוח של תולדות כתבי היד העבריים מן ההיבט החומרי והתוכני , תולדות הדפוס העברי , תולדות בתי הדפוס והמדפיסים השונים , השוואת מהדורות , בירורים ביבליוגרפיים ומעקב אחר שינויים ותיקונים , חקר הצנזורה , חשיפה ראשונה של מקורות , כמו גם תחומי מחקר נוספים וחשובים הכוללים מבט מעמיק על הספר והשפעתו על החברה ותרבותה כמו למשל במחקרי “ ספר וחברה ” ( Livre et , ( Societe ענף מחקרי , שהחל להתפתח בצרפת בסוף שנות החמישים של המאה העשרים , שהדגיש את הזיקה של המקורות והעיונים הביבליוגרפיים לתולדות התרבות וחקר החברה . כלומר הספר לא נחקר רק כנושא לעצמו , אלא כמקור חשוב להבנת תהליכים ושינויים חברתיים ותרבותיים . החיפוש אחר התשובות נעזר במקורות , במחקרים ובשיטות מחקר אינטרדיסציפלינריים . חשיבות כתב העת תרומתו של כתב עת לחקר הספר העברי היא מרכזית לקיומו של המשך מחקר . היעדר במה לפרסום מחקרים משפיע על התפתחות התחום . במחקר ביבליומטרי שנערך כדי לבחון את הנעשה בתחום המחקר הביבליוגרפי של הספר העברי המודפס בשנים 2006 - 1976 נמצא שמשנת 2002 הולך ופוחת מספר הפרסומים לשנה בנושא . רוב המחקרים בנושא התפרסמו בין השנים . 2001 - 1986 אחת הסיבות לכך היא מיעוטם של כתבי עת שעיסוקם 2 סקירה מקיפה על “ ספר וחברה ” וביבליוגרפיה בנושא , ראה : שפרה ברוכסון , ספרים וקוראים – תרבות הקריאה של יהודי איטליה בשלהי הרנסנס , רמת - גן : אוניברסיטת בר - אילן , תשנ ” ג , עמ ’ ; 24 - 19 עוזי אלידע , “ אסכולת ה ’ אנל ’ ותרבות הספר ” , בתוך : רעיה כהן ויוסי מאלי ( עורכים ) , ספרות והיסטוריה , ירושלים : מכון זלמן שזר , , 1999 עמ ’ . 323 - 299 בחקר הספר העברי נעשו כמה מחקרים שעשו שימוש ב ” ספר ” כאמצעי להבנת תהליכים היסטוריים ותרבותיים ונקטו בשיטות מחקרי “ ספר וחברה ” , לדוגמה : ישעיהו זנה , “ טיולים במקום שהמציאות והספר – היסטוריה וביבליוגרפיה – נושקים זה את זה ” , בתוך : ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס ( חלק עברי ) , ניו יורק תש ” י , עמ ’ רט - רלה ; אברהם ברלינר , “ השפעת ספרי הדפוס על תרבות היהודים ” , בתוך ספרו : כתבים נבחרים , ירושלים : מוסד הרב קוק , תשכ ” ט , ב , עמ ’ ; 143 - 111 שפרה ברוכסון , שם ; זאב גריס , ספרות ההנהגות : תולדותיה ומקומה אצל חסידי ר ' ישראל בעל שם טוב , ירושלים : מוסד ביאליק , תש " ן ; הנ " ל , ספר סופר וסיפור בראשית החסידות : מן הבעש " ט ועד מנחם מנדל מקוצק , תל - אביב : הקיבוץ המאוחד , תשנ " ב ; אסתר קנדלשיין , דפוסים עבריים במדעי הטבע הפיזיים מהמאה ה - ט ” ו עד ה - י ” ח – הבטים תרבותיים וחברתיים , עבודת גמר לתואר מוסמך , אוניברסיטת בר - אילן , רמת - גן תשנ ” ח ; זאב גריס , הספר כסוכן תרבות בשנים ת " ס - תר " ס ( , ( 1900 - 1700 תל - אביב : הקיבוץ המאוחד , תשס " ב ; חגית כהן , בחנותו של מוכר הספרים : חנויות ספרים יהודיות במזרח אירופה במחצית השנייה של המאה התשע עשרה , ירושלים : מאגנס , תשס " ו ; ענת גואטה , הספרים המודפסים של שנות ה " שין " כמקור לחקר חיי הרוח של החברה היהודית , חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , רמת - גן : אוניברסיטת בר - אילן , תשס " ג ; אסתר קנדלשיין , הדפוס העברי בארץ ישראל של ” ז – תרפ ” ג : היבטים ביבליוגרפיים , תרבותיים וסוציו - אקונומיים , חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , רמת - גן : אוניברסיטת בר - אילן , תשס ” ה . ראה גם במאמרו של זאב גריס בקובץ זה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר